Rek­tor: Lot­te­ri är ose­ri­öst

Ra­bal­der om nytt skol­för­slag – ”Vi har ett fritt skol­val och det bör vi vär­na om”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Skol­kom­mis­sio­nen vill ha ob­li­ga­to­riskt skol­val och mer stat­li­ga re­sur­ser till sko­lor med sto­ra be­hov. Men det var för­sla­get om lott­ning till po­pu­lä­ra sko­lor som ge­nast väck­te ra­bal­der.

– Jag ser näs­tan ba­ra be­kym­mer med det här, sä­ger en rek­tor.

Efter två års ar­be­te var det en re­jäl lun­ta som Skol­kom­mis­sio­nen över­läm­na­de till re­ge­ring­en. 450 si­dor som fram­för allt fo­ku­se­rar på att mins­ka skol­segre­ga­tio­nen och att stär­ka lä­rar­na.

Kom­mis­sio­nen vill att skol­la­gen ska få en por­tal­pa­ra­graf som ska pis­ka al­la kom­mu­ner och sko­lor att ar­be­ta hår­da­re för att få en mer so­ci­al bland­ning av ele­ver.

– Men det är oer­hört va­ri­e­ran­de över lan­dets kom­mu­ner, därför går det in­te att in­fö­ra ge­ne­rel­la reg­ler för hur man ska kom­ma till rät­ta med skol­segre­ga­tio­nen, sä­ger JanEric Gustafs­son, Skol­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de.

Ett för­slag är att al­la ele­ver ak­tivt ska väl­ja sko­la, in­te en­bart de med väl­ut­bil­da­de och välin­for­me­ra­de för­äld­rar. Mer kon­tro­ver­si­ellt är för­sla­get om att öpp­na för lott­ning till sko­lor, där an­ta­let sö­kan­de är fler än an­ta­let plat­ser. För frisko­lor fö­reslås då att kö­ti­den av­skaf­fas som ur­valskri­te­ri­um.

– I just den si­tu­a­tio­nen ska man kun­na an­vän­da sig av lott­ning i stäl­let, sä­ger Gustafs­son.

Lott­ning kan även bli ak­tu­ellt i po­pu­lä­ra kom­mu­na­la sko­lor, men då från års­kurs sju. Det in­ne­bär att när­hets­prin­ci­pen, som ger rätt att gå i en sko­la nä­ra hem­met, kan nag­gas i kan­ten. Men kom­mu­ner­na kan in­te tving­as att an­vän­da sig av lott­ning, på grund av det kom­mu­na­la själv­sty­ret.

En som in­te har myc­ket till övers för för­sla­get är Mar­cus Se­gerstedt, rek­tor vid In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Brom­ma. Han an­ser att för­sla­get bör­jar i fel än­de, först mås­te pro­ble­men bo­stads­segre­ga­tio­nen lö­sas och kva­li­te­ten i sko­lan be­hö­ver hö­jas ge­ne­rellt.

– Vi har ett fritt skol­val och det bör vi vär­na om. Att bör­ja pra­ta om lot­te­ri är in­te se­ri­öst. Att väl­ja vil­ken sko­lan man ska bör­ja på är ett vik­tigt be­slut och ele­ven ska ha gjort ett ak­tivt val. Jag ser näs­tan ba­ra be­kym­mer med det här, sä­ger han.

Carl Henrik Wendt, som un­der­vi­sar på Kungs­hol­mens gym­na­si­um i Stock­holm är av mot­satt upp­fatt­ning.

– Det är klart att kö­sy­ste­men till frisko­lor­na ökar seg­re­ga­tio­nen, är man emot det är det klart att man är för lott­ning.

Han ha­de ve­lat se skar­pa­re för­slag från kom­mis­sio­nen.

– In­ten­tio­ner­na är ab­so­lut rätt, med det är för me­sigt. Den trend som rå­der i sko­lan med ökad seg­ra­tion är star­ka­re än vad de här för­sla­gen mäk­tar mer. Jag ha­de ve­lat se mer dras­tis­ka för­slag.

Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) vill in­te redan nu ta ställ­ning till en­skil­da för­slag, in­nan re­miss­in­stan­ser­na fått sä­ga sitt, men han ser pro­blem med kö­er­na.

– Det klart att kö­tid är ett sy­stem som byg­ger på att jag som späd­barn ska ha för­äld­rar som sat­te mig i kö till den mest po­pu­lä­ra sko­lan. Det gör att skol­va­let in­te är li­ka fritt för al­la, sä­ger han.

Per Korn­hall, fors­ka­re och obe­ro­en­de skol­de­bat­tör, är po­si­tivt över­ras­kad av Skol­kom­mis­sio­nens slut­be­tän­kan­de. Men han är be­kym­rad över vil­ka frå­gor som ge­nast tog över.

– Nu har de­bat­ten redan bör­jat hand­la om skol­vals­frå­gor­na, som jag tyc­ker är en chi­mär, en obe­tyd­lig­het i sam­man­hang­et, sä­ger han.

– Om vi in­te ham­nar i po­li­tiskt käb­bel, ut­an fak­tiskt kan ge­nom­fö­ra det här, tror jag är­ligt ta­lat att vi om 10–20 år kom­mer att se det här som en vik­tig vänd­punkt för svensk sko­la. (TT)

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT

Kri­tisk. Mar­cus Se­gerstedt, rek­tor vid In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Brom­ma, kri­ti­se­rar Skol­kom­mis­sio­nens för­slag. De bör­jar i fel än­de, an­ser han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.