Blan­da­de be­tyg för kom­mis­sio­nen – för­slag om lott­ning så­gas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Skol­kom­mis­sio­nens rap­port får bå­de ris och ros. Kri­ti­ker­na ef­ter­ly­ser fler kon­kre­ta för­slag – och så­gar idén om att ele­ver ska kun­na lot­tas in i po­pu­lä­ra sko­lor.

– Det är ett rik­tigt då­ligt för­slag, sä­ger Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall (M).

Vis­sa de­lar av Skol­kom­mis­sio­nens för­slag, ett ak­tivt skol­val till för­sko­lan och grund­sko­lan, får be­röm från fle­ra håll.

And­ra bi­tar, främst för­sla­get om att in­fö­ra lott­ning som ett in­tag­nings­al­ter­na­tiv, kri­ti­se­ras dock hårt.

– Vi ska in­te ha ett skol­lot­te­ri, där vå­ra ele­ver är lot­ter i en tom­bo­la. Pro­ble­met är att man in­te läg­ger fo­kus på att vi mås­te få sko­lor som är bra. Vi ska ba­ra ha bra sko­lor i Sve­ri­ge, sä­ger Mo­de­ra­ter­nas skol­po­li­tis­ka ta­les­per­son Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall.

Hon väl­kom­nar sam­ti­digt för­sla­get om ak­tivt skol­val, men ha­de to­talt sett hop­pats på fler kon­kre­ta för­slag.

– Re­ge­ring­en har lagt al­la ägg i en korg och sagt att för­sla­gen kom­mer i Skol­kom­mis­sio­nen, vil­ket in­ne­bär att för­vänt­ning­ar­na va­rit jät­testo­ra, sä­ger Wal­ters­son Grön­vall.

–Därför blir det en viss be­svi­kel­se att det in­te blir mer kon­kret av det­ta. Det finns en rad spår som kan bli po­si­ti­va men det kom­mer att ta tid.

Även Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund är kri­tisk.

– Skol­kom­mis­sio­nen är en stor be­svi­kel­se, sä­ger han.

– Ele­ver ska för­de­las efter tom­bo­la och det är li­te dut­tan­de med stats­bi­drag, men det är ju inga re­jä­la re­for­mer som fö­reslås, vil­ket skul­le be­hö­vas.

Lä­rar­fac­ken, som bå­da va­rit re­pre­sen­te­ra­de i kom­mis­sio­nen, för­sva­rar dock för­sla­gen och ma­nar till sam­ling runt skol­frå­gor­na.

– Vi har kon­sta­te­rat i Skol­kom­mis­sio­nen att en för­svå­ran­de om­stän­dig­het är den hög­ljud­da po­li­tis­ka de­bat­ten och drag­kam­pen, sä­ger Johanna Jaa­ra Åstrand, Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de.

–Vi be­hö­ver en sam­ling kring det här. Jag för­vän­tar mig att po­li­ti­ken nu ock­så ser det här slut­be­tän­kan­det som en hel­het och som en chans att enas kring en sam­ling för svensk sko­la.

Hon får med­håll från Lä­rar­nas Riks­för­bund.

– Jag är rädd att man gör för myc­ket par­ti­po­li­tik av det­ta och lyf­ter ut en­skil­da frå­gor för att kun­na pro­fi­le­ra sig, sä­ger ord­fö­ran­den Åsa Fah­lén.

Ste­fan Ja­kobs­son, skol­po­li­tisk ta­les­man för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, an­ser att Skol­kom­mis­sio­nen lan­dat i två väl­digt vik­ti­ga för­slag: att för­bätt­ra lä­rar­ut­bild­ning­en och att in­fö­ra en kar­riär­möj­lig­het för lä­ra­re.

– Man vå­gar sät­ta fing­ret på or­sa­ken till att lä­ra­re läm­nar yr­ket, sä­ger han. (TT)

FO­TO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Mi­nis­ter för hög­re utbildning och forsk­ning He­le­ne Hell­mark Knuts­son (S), ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP), gym­na­sie- och kun­skaps­lyfts­mi­nis­ter Anna Ek­ström (S) och skol­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Jan-eric Gustafs­son vid press­kon­fe­ren­sen på Ro­sen­bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.