Fak­ta: För­sla­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Na­tio­nel­la mål­sätt­ning­ar för bätt­re skol­re­sul­tat, un­der­vis­ning­ens kva­li­tet och lik­vär­dig­he­ten.

■■Skol­hu­vud­män ska kun­na nå till­räck­lig ka­pa­ci­tet ge­nom att sta­ten byg­ger upp en stöd­jan­de och stär­kan­de verk­sam­het med en skol­myn­dig­het på re­gi­o­nal ni­vå.

■■Ef­tersom re­surs­för­del­ning­en i sko­lan in­te är till­räck­ligt be­hovs­styrd fö­reslås en stat­lig del­fi­nan­sie­ring till un­der­vis­ning och elev­häl­sa, där hän­syn tas till so­cio­e­ko­no­mis­ka fak­to­rer.

■■Bätt­re kom­pe­tens­för­sörj­ning av lä­ra­re ge­nom fler be­hö­rig­hets­gi­van­de och kom­plet­te­ran­de ut­bild­ning­ar.

■■Ett pro­fes­sions­pro­gram för lä­ra­re och skol­le­da­re.

■■Tyd­li­ga­re lä­ro­pla­ner för att bland an­nat öka trygg­het och stu­di­e­ro.

■■Lik­vär­dig­het och mins­kad skol­segre­ga­tion bland an­nat ge­nom ett sy­stem med ak­tivt skol­val till för­sko­le­klass och grund­sko­la, med stöd för vård­nads­ha­va­re och ele­ver ge­nom sak­lig in­for­ma­tion. Dess­utom änd­ra­de ur­vals­reg­ler när an­ta­let sö­kan­de är fler än an­ta­let plat­ser, till ex­em­pel lott­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.