”Men ett plast­lock! Hur kan det för­svin­na?”

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Var­bergs­bor är ett or­dent­ligt släk­te och vi källsor­te­rar duk­tigt. Så vitt jag för­står häng­er det främst ihop med att vi får väga vå­ra so­por. Ju mer eko­no­misk man är, desto of­ta­re häng­er man på åter­vin­nings­sta­tio­nen. Ef­tersom jag är en snål män­ni­ska, till­hör jag så­le­des den ka­te­go­ri Var­bergs­bor som källsor­te­rar fli­tigt. Jag ger tid­ning­ar till min bror (för att el­da med) och sköl­jer ur mjölk­pa­ket för att de in­te ska luk­ta så myc­ket in­nan de ham­nar på åter­vin­ning­en.

UT­AN ATT VA­RA helt sä­ker på att det är så man ska gö­ra, ri­ver jag bort kar­tong­en från plast­de­len på vis­sa smör­pa­ket. Det kanske går att slänga he­la för­pack­ning­en i papp- re­spek­ti­ve plastå­ter­vin­ning­en, men tills jag är sä­ker på vil­ket fort­sät­ter jag att de­la upp ma­te­ri­a­len.

Med tan­ke på stan­ken dis­kar jag bå­de glas och plast­för­pack­ning­ar. När de är re­na och fi­na, ploc­kar jag upp dem ur disk­ma­ski­nen och stäl­ler in dem i ett skåp.

"Ut­an att va­ra helt sä­ker på att det är så man ska gö­ra, ri­ver jag bort kar­tong­en från plast­de­len på vis­sa smör­pa­ket"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.