Tro­tjä­na­ren slu­tar – vik­tig back stan­nar

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Spe­la­r­om­sätt­ning­en i War­berg fort­sät­ter. Filip Sten­mark går till Storvre­ta och Da­ni­el Gun­nars­son läg­ger klub­ban på hyl­lan. Men Ro­bin Wes­ter­gren fort­sät­ter!

War­bergs sport­chef Kim­mo Es­ke­li­nen har brå­da ti­der. Dis­kus­sio­ner och kon­trakts­för­läng­ning­ar av­lö­ses av ny­för­värv och spe­lar-nej.

– Att Ro­bin Wes­ter­gren fort­sät­ter är en fjä­der i hat­ten för oss. Han var en av spe­lar­na vi verk­li­gen vil­le byg­ga la­get kring. Han ha­de en Ssl-klau­sul i kon­trak­tet men nu har vi kun­na för­länga med två år och det känns rik­tigt bra, sä­ger Kim­mo.

DA­NI­EL GUN­NARS­SON HAR haft någ­ra vec­kors ång­est in­nan han tac­ka­de nej till en fort­sätt­ning.

– Jag har be­slu­tat att sat­sa på den ci­vi­la kar­riä­ren. Jag hål­ler på att slut­fö­ra ut­bild­ning­en som må­la­re.

Och då fanns det in­te tid till in­ne­ban­dy­spel i All­svens­kan.

– Det tog lång tid för mig att kom­ma fram till det­ta. Men nu i slutän­dan känns det än­då som rätt be­slut. Loc­kar allt­så in­te All­svens­kan?

– Det spe­la­de ing­en roll i vil­ken se­rie vi va­rit i, ha­de jag fort­satt ha­de det va­rit i War­berg. Och ut­ma­ning­en att ta War­berg till­ba­ka var en av punk­ter­na som gjor­de det så svårt att slu­ta. Nu blir det en helt an­nan livs­stil. – Att kom­ma hem från job­bet och in­te gå till trä­ning­en blir en om­ställ­ning. Jag kom­mer att sak­na att träf­fa spe­lar­na och tjö­tet. Man blir som en stor fa­milj.

MEN DEN 26-ÅRI­GE spe­la­ren läm­nar en dörr öp­pen.

– Kanske bli jag rast­lös och kom­mer sä­kert att spe­la li­te i kanske War­bergs IBF. För fy­siskt hål­ler krop­pen.

Kim­mo Es­ke­li­nens kom­men­tar om Gun­nars­son är:

– Han ska slu­ta, sä­ger han i al­la fall...

STORVRE­TA VÄR­VAR Filip Sten­mark. Han läm­nar War­berg efter fy­ra sä­song­er och har skri­vit på för två år i Uppsa­la-klub­ben.

”Jag vill va­ra med i ett vin­nan­de lag med am­bi­tio­ner och det vet jag Storvre­ta IBK står för”, sä­ger 25-åring­en i ett press­med­de­lan­de.

Här var War­berg ald­rig in­tres­se­rat av en för­läng­ning efter Sten­marks sva­ga sista sä­song i klub­ben.

Det står ock­så klart att Oscar Eriks­son Elfs­berg in­te kom­mer att va­ra med vid sä­songs­star­ten.

– Han ska plug­ga i Spa­ni­en till hös­ten. Se­dan är han till­ba­ka i Var­berg efter ny­år och då får vi se hur vi står, sä­ger Kim­mo Es­ke­li­nen.

I vec­kan kom­mer han ock­så att ha slut­dis­kus­sio­ner med Victor Fer­ra­re­si, som har kon­trakt, men där det finns tec­ken på att han vill läm­na War­berg.

Och Tom Ondru­sek kom­mer in­te till­ba­ka till War­berg.

Bild: KRISTER ANDERSSON

SLU­TAR. Da­ni­el Gun­nars­son kom­mer int spe­la in­ne­ban­dy i War­bergs A-lag näs­ta sä­song.

Bild: KRISTER ANDERSSON

STAN­NAR. Ro­bin Wes­ter­gren blir kvar i War­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.