En­kel se­ger över Nor­ge i Fed Cup

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Chan­sen till avan­ce­mang i Fed Cup kvar­står se­dan de svens­ka ten­nis­da­mer­na säk­rat se­gern mot Nor­ge med 3–0.

Efter för­lus­ten mot Slo­ve­ni­en var Sve­ri­ge tvung­et att vin­na de åter­stå­en­de mat­cher­na mot Nor­ge och Syd­af­ri­ka för att ha chan­sen att gå upp en di­vi­sion.

CORNELIA LISTER VANN över Ma­le­ne Hel­gø med 6–4, 6–0 och Johanna Larsson, ran­kad 53:a i värl­den, tap­pa­de ba­ra två ga­me mot Ul­rik­ke Ei­ke­ri.

”Det kän­des bra tyc­ker jag, jag spe­la­de bra. Det var en li­ten ut­ma­ning – det var upp till mig själv i dag att verk­li­gen hål­la up­pe tem­pot, för­sö­ka spe­la ut och dra på re­jält. Jag lyc­ka­des bra och det blev gans­ka lät­ta siff­ror”, sä­ger Larsson till ten­nisför­bun­dets webb­plats.

De­bu­tan­ten Kaj­sa Ri­nal­do Pers­son och Jac­que­li­ne Ca­baj Awad full­bor­da­de 3–0-se­gern ge­nom 6–2, 6–2 i dub­beln mot Hel­gø och Astrid Wan­ja Bru­ne Ol­sen.

PÅ FRE­DA­GEN MÖ­TER Sve­ri­ge Syd­af­ri­ka.

Sve­ri­ge åk­te i fjol ner till Eu­ro­pa/af­ri­ka-zo­nens di­vi­sion 2. De två bäs­ta i grup­pen i pool­spe­let i Siau­li­ai i Li­tau­en ska mö­ta de två bäs­ta la­gen i den and­ra grup­pen om två plat­ser till di­vi­sion 1. De två säms­ta la­gen i grup­per­na möts i mat­cher om ned­flytt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.