Ot­to Wal­lin: ”Ett slag kan änd­ra allt”

Hallands Nyheter - - Sporten - EMMA LUKINS TT

Det har ta­git Ot­to Wal­lin fem år att få sin förs­ta ti­tel­match. Men det 26-åri­ga su­per­löf­tet har in­te bråt­tom till top­pen. – De sä­ger att det tar fem år att byg­ga en mäs­ta­re, men ba­ra tio se­kun­der att för­stö­ra en, sä­ger han in­för ga­lan på hem­ma­plan i Sundsvall.

Se­nast Ot­to Wal­lin box­a­des hem­ma i Sundsvall, där han väx­te upp, var 2012. Det var lands­kamp, Sve­ri­ge mot Frank­ri­ke. Wal­lin bröt tum­men, men vann sin match – hans sista som ama­tör. Se­dan flyt­ta­de han till Kö­pen­hamn och blev proffs.

Att få box­as in­för fa­milj och vän­ner i Sport­hal­len där allt bör­ja­de känns spe­ci­ellt.

– Det här har va­rit en dröm se­dan jag bör­ja­de box­as för tio-el­va år se­dan. Jag har all­tid känt myc­ket stöd från Sundsvall, och det är två and­ra kil­lar från sta­den som ock­så går mat­cher. Det här är bra för mig och dem, bra för he­la sta­den.

Ot­to Wal­lin är en del av en ny, ung, svensk box­nings­ge­ne­ra­tion på upp­åt­gå­en­de. Trä­na­ren Jo­ey Ga­mache har be­skri­vit ho­nom som ”en av de bäs­ta box­ar­na” han job­bat med. Svens­ken är obe­seg­rad så här långt i proffskar­riä­ren med 17 seg­rar på 17 mat­cher, varav el­va på knock­out. Men in­te ens en så fläck­fri rad ga­ran­te­rar att kar­riä­ren går spikrakt upp­åt.

EFTER EN DEL strul med att hit­ta vet­ti­ga mot­stån­da­re är mat­chen mot ita­li­e­na­ren Gi­an­luca Mand­ras, om WBA:S va­kan­ta kon­ti­nent­mäs­t­ar­bäl­te, Wal­lins förs­ta chans på en ti­tel. Tar han den kan han räk­na med att kar­riä­ren får en re­jäl skjuts fram­åt.

– Vin­ner jag så kom­mer jag upp på topp 15 in­om WBA, topp 15 i värl­den. Det är ett stort steg mot stör­re mat­cher. Det är li­te svårt nu när man in­te har nå­got att er­bju­da. Då är det svårt att få bra mot­stån­da­re för det är en stor risk att gå en match, men de tjä­nar in­te så myc­ket på det. För­lo­rar de ser det in­te så bra ut, och om de skul­le vin­na så ger det in­te jät­te­myc­ket. Så det är bra att få ett bäl­te. Och om du skul­le miss­lyc­kas då?

– Det blir ett stort steg till­ba­ka. Det är in­te slu­tet på nå­got sätt, för jag ser lång­sik­tigt på min kar­riär.

Just tå­la­mo­det är en av de sa­ker­na som de­fi­ni­e­rar Ot­to Wal­lin som per­son.

– Vi har myc­ket tid på oss. Jag är ba­ra 26 år och jag är tung­vik­ta­re. De sä­ger att tung­vik­ta­re bru­kar bli bäst när de är runt 30. Jag har ald­rig haft nå­gon stress över någon­ting. Man ser hur det går för vis­sa som stres­sar på. Då tar det slut fort. Så är det verk­li­gen i tung­vikt – ett slag kan änd­ra all­ting.

MEN MAT­CHEN PÅ lör­dag får gär­na ta slut in­nan de tolv tillåt­na ron­der­na är över, med en hem­ma­se­ger på knock­out

– Det skul­le va­ra kul att få bju­da publi­ken på det. Men se­gern är det vik­ti­gas­te.

Bild: PON­TUS LUNDAHL

OBESGRAD. Wal­lin har vun­nit samt­li­ga 17 mat­cher i proffskar­riä­ren. El­va av dem på knock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.