Ho­tad konst­när er­bjuds fristad

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EI­RE­FELT

Fal­ken­bergs kom­mun ska ta emot en fristads­konst­när. Som förs­ta kom­mun i Sve­ri­ge vill de ta emot en fil­ma­re.

Fal­ken­bergs kom­mun och Re­gi­on Hal­land har länge pra­tat om att ge­men­samt ge en konst­när fristad i Fal­ken­berg. I vec­kan tog kul­tur- och fri­tids­nämn­den ett be­slut. Nu ska det bli av. Fal­ken­berg är där­med den förs­ta kom­mu­nen i Hal­land att er­bju­da en ho­tad konst­när en fristad.

– Vi som kom­mun tar ställ­ning och står upp för ytt­ran­de­fri­he­ten, sä­ger Per Jo­hans­son (C), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, en nämnd som var enig i be­slu­tet.

Re­gi­o­nen och kom­mu­nen har kom­mit fram till att de vill ta emot en fil­ma­re.

– I FAL­KEN­BERG har vi bå­de film­lin­jen på Katri­ne­bergs Folk­hög­sko­la och en gans­ka stark film­histo­ria vad gäl­ler re­gis­sö­rer och film­ska­pa­re. Så det finns bra för­ut­sätt­ning­ar att ver­ka för den fil­ma­re som för­hopp­nings­vis kom­mer. Dess­utom är det spän­nan­de att vi skul­le va­ra förs­ta svens­ka kom­mun att ta emot en fil­ma­re. De fles­ta som har ta­gits emot ti­di­ga­re har va­rit för­fat­ta­re, sä­ger Per Jo­hans­son.

Han och Des­ti­na­tions­bo­la­get, som har va­rit till­frå­gat i pro­ces­sen, tror att det­ta skul­le kun­na sät­ta Fal­ken­berg på kar­tan på många sätt.

– Det skul­le kun­na ge väl­digt många ring­ar på vatt­net. Man skul­le kun­na in­vol­ve­ra det i sko­lan och i fri­tids­verk­sam­he­ten.

Men han po­äng­te­rar att po­li­ti­ken in­te ska sty­ra vad konst­nä­ren ska gö­ra.

– Det är vik­tigt att konst­nä­ren får ver­ka fritt. Jag vill in­te sä­ga vad det ska le­da till. Det är fel. Men jag tror att det lan le­da till spän­nan­de dis­kus­sio­ner och mö­ten.

EN KALKYL VI­SAR att åta­gan­det på två år, som går ut på att ge konst­nä­ren bo­stad och up­pe­häl­le, skul­le kos­ta kom­mu­nen mellan 150 000 och 200 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.