På Hell­ströms bo­lag: ”Fal­ken­bergs svar på Dra­ke”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

För tre år se­dan upp­märk­sam­ma­des fal­ken­ber­ga­ren Jo­han El-khou­ry, med ar­tist­nam­net John Soul, i Hal­lands Ny­he­ter för att hans låt ”El­la Bail­la” ha­de många vis­ning­ar på youtu­be. - Jag ha­de en väl­digt stres­sig upp­växt. Jag blev di­a­gnosti­ce­rad med ad­hd och hop­pa­de av sko­lan i ni­an. Jag blev mob­bad från nol­lan upp till fem­te klass. Ha­de pa­ni­kång­est och fick gå till psy­ko­log, be­rät­ta­de 20-åri­ga Jo­han El Khou­ry för HN då. Han fo­ku­se­ra­de ti­digt på mu­si­ken i stäl­let för sko­lan. Och ar­be­tet i den egen­bygg­da stu­di­on i Vin­berg ver­kar ha lö­nat sig. I dag släpps John Souls nya låt ”Fa­ce­ti­me”. Ett mejl kom­mer till Hn­re­dak­tio­nen från skiv­bo­la­get som släp­per sing­eln – Wo­ah Dad – sam­ma bo­lag som ger ut Hå­kan Hell­ström, Bob Hund och Nicole Sa­bouné bland and­ra. I mej­let be­skri­ver skiv­bo­la­get John Soul som ”väst­kus­tens nya Rnb-hopp, Fal­ken­bergs svar på Dra­ke!”. En läng­re in­ter­vju med Jo­han El-khou­ry kom­mer i Hal­lands Ny­he­ter fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.