Väl­gjord mam­ma­fix­e­rad italiensk nostal­gitripp

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Minnen av min mam­ma, re­gis­se­rad av 77-åri­ge Mar­co Bel­loc­chio, in­leds i to­tal lyc­ka med att en ung mam­ma dansar rock and roll med sin ni­o­å­ri­ge son Mas­si­mo. Se­dan blir det, med un­dan­tag av någ­ra no­stal­gis­ka och kär­leks­ful­la åter­blic­kar, mest elän­de. Mam­man dör. När lil­le Mas­si­mo in­te får det stöd han be­hö­ver från kyr­kan sö­ker han tröst hos fan­ta­si­fi­gu­ren och de­mo­nen Bel­p­he­gor, som får li­te för stort ut­rym­me i fil­men.

Vi får föl­ja Mas­si­mo Gra­mel­li­ni un­der någ­ra de­cen­ni­er fram till 1999 i hans hemstad Tu­rin.

I VUX­EN ÅL­DER är Mas­si­mo, spe­lad av Va­le­rio Mas­tandrea, fram­gångs­rik sport­re­por­ter på La Stam­pa, men ock­så nå­got av en en­stö­ring som har svårt att han­te­ra so­ci­a­la si­tu­a­tio­ner. Han kan helt en­kelt in­te släp­pa mam­mans död. Här finns en gå­ta att lö­sa, en gå­ta som för den film­va­ne är täm­li­gen lätt­löst.

När re­gis­sör Bel­loc­chi­os kar­riär bör­ja­de ta fart på 1970-ta­let ham­na­de han, på det in­ter­na­tio­nel­la film­pla­net, i skug­gan av gi­gan­ter som Fel­li­ni, Sco­la och An­to­ni­o­ni. Den bly­tunga kon­kur­ren­sen slip­per han, för­stås, i dag.

MINNEN AV MIN mam­ma är väl­gjord i klas­sisk italiensk stil, men hur man än vri­der och vän­der på sa­ken är den här fil­men i förs­ta hand en italiensk an­ge­lä­gen­het.

På hem­ma­plan är Gra­mel­li­ni en kän­dis, han var jour­na­lis­ten som gav ut­tryc­ket ett brev (pub­li­ce­rat i La Stam­pa) be­ty­der så myc­ket en helt ny in­ne­börd.

JAG HA­DE ALD­RIG hört ta­las om Mas­si­mo Gra­mel­li­ni ti­di­ga­re, vil­ket vi­sa­de sig att va­ra en nack­del när man ser fil­men.

Bild: SI­MO­NE MARTINETTO

TAJTA. Mas­si­mo (Da­rio Dal pe­ro) och hans mam­ma (Bar­ba­ra Ron­chi) är oskilj­ak­ti­ga fram tills hen­nes bort­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.