Strå­lan­de spel i norsk histo­ri­e­lek­tion

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner -

9:e april 1940 sik­ta­des tys­ka krigs­far­ty­get Blücher ut­an­för Oslo, och sänk­tes av nors­ka tor­pe­der.

Erik Pop­pe föl­jer med störs­ta möj­li­ga de­taljskär­pa hän­del­se­för­lop­pet de tre föl­jan­de da­gar­na i sitt på­kos­ta­de drama efter Alf R. Jacob­sens bok Kong­ens nei.

Yt­terst lyf­ter fil­men fram, och fo­ku­se­rar på, det ul­ti­ma­tum den nors­ka re­ge­ring­en och kung­a­hu­set ställ­des in­för, och de snab­ba ställ­nings­ta­gan­den de tving­a­des gö­ra i sam­band med na­zis­ter­nas mak­tö­ver­ta­gan­de. Sär­skilt se­dan Vid­kun Qu­is­ling i ett ra­di­o­tal till­kän­na­gav att han gri­pit mak­ten.

Na­zis­ter­nas krav var full­stän­dig ka­pi­tu­la­tion el­ler ett över­läm­nan­de av re­ge­rings­mak­ten till för­rä­da­ren Qu­is­ling.

DRYGT TVÅ TIM­MAR dras vi med i den­na lä­ro­ri­ka, stund­tals thril­ler­ak­tigt spän­nan­de be­rät­tel­se med rapp di­a­log om na­zis­ter­nas oc­ku­pa­tion av vårt grann­land. Va­let att fo­ku­se­ra på den åld­ran­de kung Haa­kon VII, och den roll han kom att spe­la un­der de dra­ma­tis­ka vår­da­gar­na, är li­ka snill­rikt som ef­fek­tivt.

Och trots fil­mens många för­tjäns­ter är det ut­an tve­kan Jesper Chri­s­ten­sen, hans ut­trycks­ful­la an­sik­te och kropps­språk i rol­len som den ång­e­strid­ne, of­ta räd­de mo­nar­ken på flykt, som gör det mest be­stå­en­de in­tryc­ket. Han bril­je­rar och lad­dar var­je scen med dy­na­misk när­va­ro, lik­som ti­di­ga­re i fil­mis­ka sam­ar­be­ten med re­gis­sö­rer som Per Fly, Lars von Tri­er och Jan Tro­ell.

SAMMANBITEN. Nors­ka kung Haa­kon VII, ena­stå­en­de por­trät­te­rad av Jesper Chri­s­ten­sen, ut­sätts för pröv­ning­ar, tving­as fly från Oslo och ställs in­för ett svårt val vå­ren 1940 i Erik Pop­pes stor­film. I bak­grun­den Tu­va No­vot­ny som kron­prin­ses­san Märt­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.