Fak­ta om kom­pres­sion

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Att an­vän­da kom­pres­sion i ex­em­pel­vis stödstrum­por för att för­hind­ra svull­nad i föt­ter och va­der un­der läng­re tids stil­la­sit­tan­de har gjorts länge. * I funk­tions­plagg för trä­ning är tan­ken att stö­det ska öka blod­ge­nom­ström­ning­en så att musk­ler­na värms upp for­ta­re vil­ket mins­kar väts­ke­an­sam­ling. Det ska le­da till ökad pre­sta­tion och för­bätt­rad åter­hämt­ning, en­ligt till­ver­kar­na. * Att kom­pres­sions­plag­gen kan öka pre­sta­tion och åter­hämt­ning har sla­gits fast i fle­ra ve­ten­skap­li­ga stu­di­er. Men det har det hand­lat om eli­tid­rot­ta­re in­om vis­sa id­rot­ter där hopp och sprint in­går som bas­ket och friidrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.