ARN: Gui­de var full – peng­ar­na till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Konsument - GABRIELLA MOHOFF 031-62 42 75 gabriella.mohoff@gp.se

Gui­den var be­ru­sad un­der minst två da­gar av re­san och re­se­fö­re­ta­get re­kom­men­de­ras därför att be­ta­la till­baks en del av kost­na­den till re­se­säll­ska­pet.

De två re­se­nä­rer­na åk­te på en pa­ketre­sa till Ita­li­en och för­vän­ta­de sig pro­fes­sio­nell guid­ning, samt en gui­dad vand­ring.

I AN­MÄ­LAN TILL All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, skri­ver kon­su­men­ten att re­se­le­da­ren var be­ru­sad un­der minst två da­gar, vil­ket gjor­de att viss guid­ning och vand­ring ute­blev.

An­mä­la­ren tyc­ker ock­så att in­for­ma­tio­nen från re­se­le­da­ren var bå­de brist­fäl­lig och oproff­sig och krä­ver en er­sätt­ning på sam­man­lagt 3 000 kro­nor för bris­ter­na.

Re­se­fö­re­ta­get sva­rar att re­se­le­da­ren drack för myc­ket vid ett till­fäl­le och där­ef­ter var trött och häng­ig i två da­gar, men mot­sät­ter sig kra­vet.

Fö­re­ta­get me­nar att re­se­nä­rer­na redan fått 300 per per­son på grund av att vand­ring­en ute­blev.

ARN SKRI­VER I sitt be­slut att den an­ser att re­se­tjäns­ten in­te har hål­lit den kva­li­tet som re­se­nä­rer­na har rätt att för­vän­ta sig och re­kom­men­de­rar därför fö­re­ta­get att be­ta­la 3 000 kro­nor till säll­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.