La­bour i ”för­skräck­ligt” lä­ge

Par­ti­et spås ett historiskt då­ligt val när brit­ter­na går till ur­nor­na den 8 ju­ni

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Brit­tis­ka La­bour drar i gång val­kam­pan­jen in­för ny­va­let den 8 ju­ni.

Par­ti­et har mot­vind, med us­la opi­ni­ons­siff­ror och stor splitt­ring.

– För­skräck­ligt, be­skri­ver po­li­tik­pro­fes­sorn John Cur­tice lä­get för par­ti­et.

An­ri­ka La­bour ser ut att gö­ra ett historiskt då­ligt val när brit­ter­na går till ur­nor­na den 8 ju­ni. Par­ti­et lo­var höj­da pen­sio­ner, höjd mi­ni­mi­lön och hög­re skat­ter för högin­komst­ta­ga­re.

Par­ti­le­da­ren Je­re­my Cor­byn med­ger att han har odd­sen emot sig, och för­sö­ker i stäl­let rik­ta fo­kus bort från brexit och mot in­ri­kes­po­li­tis­ka frå­gor.

Han lo­va­de, i sitt förs­ta stör­re tal efter ut­ly­san­det av ny­va­let, att in­te spe­la efter me­di­er­nas och eta­blis­se­mang­ets reg­ler.

– Det är ba­ra La­bour som kom­mer att fo­ku­se­ra på vil­ket land vi vill ha efter brexit, sa­de Cor­byn.

John Cur­tice vid Uni­ver­si­ty of Strat­h­cly­de bru­kar be­skri­vas som en av Stor­bri­tan­ni­ens mest re­spek­te­ra­de opi­ni­ons­ex­per­ter. Han kal­lar La­bours lä­ge ”för­skräck­ligt”.

– De­ras lä­ge i opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar­na har grad­vis för­säm­rats un­der de se­nas­te vec­kor­na och må­na­der­na. De gick in med ett stöd på 27 pro­cent, 16 pro­cen­ten­he­ter bakom To­ri­es. Och se­dan va­let ser det ut som att To­ri­es lyc­kas kläm­ma åt sig de Eu-kri­tis­ka Ukiprös­ter­na, vil­ket in­ne­bär att de­ras led­ning sna­ra­re kom­mer att öka, sä­ger Cur­tice till TT.

La­bours pro­blem är många. Ett är splitt­ring­en kring le­da­ren Ja­mes Cor­byn, som val­des efter La­bours för­lust 2015. Han är po­pu­lär bland par­ti­ets gräs­röt­ter.

– Cor­byn har in­te stöd av ma­jo­ri­te­ten av si­na par­la­ments­le­da­mö­ter och har in­te lyc­kats få nå­got stör­re för­tro­en­de från all­män­he­ten hel­ler och par­ti­et är dess­utom splitt­rat i sy­nen på brexit.

En­ligt opi­ni­ons­fö­re­ta­get Opi­ni­um skul­le ba­ra 14 pro­cent av väl­jar­na väl­ja Cor­byn fram­för sit­tan­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May, som stödjs av 47 pro­cent, en­ligt The Gu­ar­di­an.

Cor­byn be­hö­ver tyd­li­ga­re kom­mu­ni­ce­ra vil­ket typ av land han vill att Stor­bri­tan­ni­en ska va­ra, med ett bud­skap som män­ni­skor be­gri­per, en­ligt Cur­tice.

– Dess­utom mås­te han över­ta­la folk om att han har för­må­gan att va­ra en le­da­re, och över­ty­ga sitt par­ti om det.

Cur­tice be­skri­ver chan­ser­na att Cor­byn lyc­kas vän­da ut­veck­ling­en som ”mi­ni­ma­la”:

– Det bäs­ta han kan hop­pas är att lyc­kas hål­la kvar de väl­jar­na han har, sä­ger han.

En­ligt Matt Co­le, histo­ri­ker och stats­ve­ta­re vid Uni­ver­si­ty of Bir­ming­ham, har ny­va­let för till­fäl­let enat La­bour, så till vi­da att man är över­ens om att man vill ha ett val, en­ligt Co­le.

– Cor­byns an­häng­a­re vill tes­ta hans po­pu­la­ri­tet i ett all­mänt val. Men hans kri­ti­ker vill ock­så få ett val med ho­nom över­stö­kat, sä­ger han.

Oav­sett re­sul­tat kom­mer va­let att lö­sa par­ti­ets le­dar­skaps­pro­blem, en­ligt Co­le. Skul­le La­bour mot all för­mo­dan vin­na stär­ker det Cor­byns makt.

Men för­lo­rar par­ti­et är va­let det sista Cor­byn gör som par­ti­le­da­re, tror bå­de Co­le och Cur­tice.

Efter en för­lust skul­le La­bour kun­na slic­ka si­na sår och enas kring en ny le­da­re.

– En fram­gångs­rik le­da­re skul­le kun­na va­ra par­la­ments­le­da­mo­ten Lisa Nan­dy, som många pra­tar om en möj­lig ena­re, sä­ger Co­le.

Gustav Sjö­holm/tt

FO­TO: AP

Le­da­re i mot­vind. Brit­tis­ka La­bour och dess le­da­re Je­re­my Cor­byn har mot­vind in­för ny­va­let den 8 ju­ni, med us­la opi­ni­ons­siff­ror och stor splitt­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.