I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

INDONESIEN. USA:S vice­pre­si­dent Mi­ke Pence mö­ter pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do.

INDIEN. EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni på be­sök.

BREXIT. Eu-nämn­den dis­ku­te­rar sam­man­håll­ning och brexit-förhandlingar.

KÄR­LEK. Vid Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens sym­po­si­um för­kla­rar en ke­mist, en histo­ri­ker, en so­ci­o­log, en evo­lu­tions­bi­o­log och en psy­ki­a­tri­ker vad kär­lek är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.