BOSTADSBRIST.

I fem år har Per­nil­la Strandberg och so­nen Kay­an le­tat efter ett per­ma­nent bo­en­de i Var­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jennie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jennie.pers­son@hn.se

På fy­ra år har Per­nil­la Strandberg och hen­nes son haft fem oli­ka hem. Bostads­si­tu­a­tio­nen i Var­berg be­skri­ver hon som ka­ta­stro­fal. Men hon har in­te gett upp hop­pet. – Jag hop­pas på ett mi­ra­kel.

Per­nil­la Strandberg och hen­nes 9-åri­ge son Kay­an Strandberg Her­re­ra bor se­dan i sep­tem­ber i en et­ta i när­he­ten av sjuk­hu­set i Var­berg. Hon är en av de tu­sen­tals som sö­ker bo­stad i Var­berg. Nu har hon och so­nen ett andra­hands­kon­trakt på ett år.

– Det är det längs­ta vi har bott på ett och sam­ma stäl­le hit­tills, så det känns som en jät­te­lång tid, sä­ger Per­nil­la Strandberg.

Hon flyt­ta­de till Var­berg un­der 2012 efter att ha bott i Thai­land se­dan i bör­jan av 2000-ta­let. Hon kom­mer från Gö­te­borg, men ef­tersom för­äld­rar­na bod­de i Var­berg be­stäm­de hon sig för att flyt­ta hit.

Per­nil­la Strandberg fick jobb och be­stäm­de sig för att bo kvar och 2013 re­gi­stre­ra­de hon sig i bo­stads­kön hos bå­de Var­bergs Bo­stad och Dero­me Fas­tig­he­ter. Un­der de fy­ra år som hon och hen­nes son har le­tat bo­stad har de sam­man­lagt bott i fem oli­ka lä­gen­he­ter, in­klu­si­ve den et­ta de bor i nu.

– Jag har haft två kort­tids­kon­trakt som var fem och sju må­na­der långa. Se­dan har jag sut­tit hus­vakt åt ett äld­re par som var ut­om­lands i tre må­na­der och mellan al­la des­sa flyt­tar har vi bott i ett rum hos mi­na för­äld­rar. Så har det sett ut se­dan 2013, sä­ger hon.

EFTER MÅNGA ÅR ut­om­lands är hon van att flyt­ta runt. Men när so­nen nu bör­jar bli äld­re bör­jar be­ho­vet av ett fast bo­en­de bli allt mer akut.

– Jag har bott på många plat­ser och är van att in­te ha så myc­ket till pri­vat­liv, så jag över­le­ver. Men det är job­bigt för min son, han vet in­te rik­tigt var han ska bo och det finns ing­en chans för ho­nom att ta hem kom­pi­sar. Men det är klart att det är stres­sigt för oss bå­da.

Var­je dag log­gar hon in och an­mä­ler in­tres­se för de le­di­ga bo­stä­der som finns att hit­ta hos Dero­me och Var­bergs Bo­stad.

– Där­e­mot är jag in­te li­ka ak­tiv och sit­ter och ring­er runt till de pri­va­ta vär­dar­na, det ska jag er­kän­na. Men det är stres­sigt att lig­ga på och nu när vi haft bo­en­de un­der en läng­re tid vill man li­te glöm­ma att man be­hö­ver sö­ka ny bo­stad. Och helt är­ligt, så som jag hört från and­ra så spe­lar det ing­en roll för det hand­lar om att ha kon­tak­ter.

Hur ser du på bo­stads­mark­na­den i Var­berg?

– Jag har bott ut­om­lands se­dan i mit­ten av 90-ta­let så jag har in­te så myc­ket att jäm­fö­ra med. Men det här är en ka­ta­strof. Jag har peng­ar, det är in­te det som det hand­lar om. Jag är näs­tan vil­lig att kas­ta ut 10000-12 000 kro­nor i må­na­den. Jag kan ock­så tän­ka mig att kö­pa, men det ver­kar in­te hel­ler va­ra möj­ligt i den här stan med de pri­ser­na som bo­stä­der lig­ger på. Men att det ska va­ra så svårt att byg­ga bo­stä­der är myc­ket mys­tiskt.

I en an­nons på Bloc­ket be­skri­ver hon si­tu­a­tio­nen som despe­rat och att hon och Kay­an kan tän­ka sig att bo i ”bå­de två­or, et­tor, in­ne­bo­en­de, kol­lek­tiv el­ler kanske till och med i en hus­vagn”.

att i ett land som Sve­ri­ge som har det re­la­tivt bra är det in­te nå­gon form av mänsk­lig rät­tig­het att ha nå­gon­stans att bo? Du kan åka till Thai­land och hit­ta bo­stad på någ­ra tim­mar. Du hit­tar nå­gon­stans att bo i Lon­don el­ler nå­gon an­nan­stans i värl­den och visst, det kan va­ra sun­kigt och jät­te­dyrt, men det finns bo­stä­der, sä­ger Per­nil­la Strandberg.

Vad tän­ker du om fram­ti­den?

– Nå­gon­stans är jag en op­ti­mist och tän­ker att det kom­mer att lö­sa sig. Min dröm är att när vi flyt­tar näs­ta gång så stan­nar vi där.

”Man tyc­ker att i ett land som Sve­ri­ge som har det re­la­tivt bra - är det in­te nå­gon form av mänsk­lig rät­tig­het att ha nå­gon­stans att bo?”

PER­NIL­LA STRANDBERG

bo­stads­sö­kan­de

Bild: ANNIKA KARLBOM

MÅNGA FLYTT­LASS. I dag hyr Per­nil­la och Kay­an en et­ta i andra­hand. I sep­tem­ber kom­mer de even­tu­ellt att tving­as flyt­ta än­nu en gång.

BE­HÖ­VER STÖR­RE BO­EN­DE. Per­nil­la Strandberg och so­nen Kay­an Strandberg Her­re­ra bor just nu i en et­ta med so­val­kov. ”Jag kla­rar mig ut­an att ha ett eget sov­rum, men Kay­an bör­jar bli så stor nu att han be­hö­ver ett eget rum”, sä­ger Per­nil­la.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.