April 1917.

Hung­er­de­mon­stra­tio­ner i Var­berg stäm­de in i rikstäc­kan­de pro­test­våg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Det är tors­da­gen den 26 april 1917. Kyrk­kloc­kan har nyss pas­se­rat ett. Någ­ra små­poj­kar spring­er ut från en port. De har rå­kat hö­ra ett sam­tal mellan någ­ra ar­be­ta­re in­ne på går­den. Det är tyd­li­gen nå­got på gång i stan. Och ryk­tet ta­lar sant. Ett de­mon­stra­tions­tåg när­mar sig. Det rör sig från Fol­kets hus bort mot tor­get och råd­hu­set.

Den här april­vec­kan kom hung­er­de­mon­stra­tio­ner­na till Var­berg. Tu­sen­tals dog på förs­ta världs­kri­gets slag­fält och i he­la Eu­ro­pa led man svårt av brist på mat. I Ryss­land ha­de det ut­bru­tit re­vo­lu­tion. I Sve­ri­ge de­mon­stre­ra­de ar­be­tar­na för åt­ta tim­mars ar­bets­dag och röst­rätt.

I Sö­der­hamn ha­de någ­ra kvin­nor ta­git ini­ti­a­tiv till de­mon­stra­tio­ner mot de höga livs­me­dels­pri­ser­na och mat­bris­ten. Ini­ti­a­ti­vet fick ef­ter­föl­ja­re på många håll i lan­det. På Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka Mu­seums arkiv på fäst­ning­en finns tid­ning­ar från 1917 som be­rät­tar om den­na vår med de­mon­stra­tio­ner och kra­val­ler. I Hag­fors, Ek­sjö, Norr­kö­ping, Helsing­borg, Häss­le­holm, Näs­sjö, Väs­terås, Falun, En­kö­ping, Gäv­le och många and­ra stä­der hölls de­mon­stra­tio­ner.

Den 23 april be­rät­tar Varbergsposten om sten­kast­ning och bråk mellan de­mon­stran­ter och po­lis i Gö­te­borg. I Härnö­sand har en ”syn­ner­li­gen upp­het­sad” folk­mas­sa ge­nom­sökt sta­den i jakt efter un­dan­gömd mat. I Väs­terås, Bo­den, Väx­jö och Stock­holm har sol­da­ter hung­er­strej­kat och de­mon­stre­rat, be­rät­tar tid­ning­en. I Fri­da­fors i Små­land har ett fem­ti­o­tal ar­be­ta­re ta­git en järn­vägs­vagn las­tad med po­ta­tis. De väx­la­de helt en­kelt in vag­nen på ett si­do­spår och la­de be­slag på las­ten. ”Af­fä­ren tor­de få rätts­ligt ef­ter­spel”, kon­sta­te­ras det i no­ti­sen. Och i Stock­holm har Hjal­mar Bran­ting och Per Al­bin Hansson ta­lat. In­ter­na­tio­na­len sjöngs och man ut­ro­pa­de ett le­ve för so­ci­a­lis­men.

VARBERGSPOSTEN FÖR­KLA­RAR DEN 27 april bak­grun­den till upp­ro­ret och mat­bris­ten: ”Den rå­dan­de bris­ten för­an­le­der i sin tur ona­tur­li­ga pris­steg­ring­ar på allt vad li­vets nöd­torft hö­rer och des­sa pris­steg­ring­ar äro ty­värr många gång­er en­dast be­ro­en­de på ett hän­syns­löst job­be­ri av sam­vets­lö­sa ock­ra­re.”

Job­be­ri be­ty­der un­ge­fär att be­dri­va af­fä­rer på spe­ku­la­tion. De som syss­la­de med job­be­ri, till ex­em­pel ge­nom att un­dan­hål­la mark­na­den mat­va­ror i vän­tan på än­nu hög­re pri­ser, var av­skyd­da, sär­skilt av de med kur­ran­de ma­gar.

Varbergsposten kon­sta­te­rar att pris­steg­ring­ar­na vis­ser­li­gen ock­så har att gö­ra med att han­deln med livs­me­del är risk­fylld i krigs­ti­der. Men i fle­ra fall är pris­steg­ring­ar­na ”rent av oskä­li­ga och mot­sva­ras i ing­en mån av de öka­de fram­ställ­nings- el­ler trans­port­kost­na­der­na”.

EF­TERSOM LIVSMEDELSBRISTEN plå­ga­de många län­der steg pri­ser­na på den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den. Svens­ka fö­re­tag kun­de få mer be­talt för si­na va­ror i and­ra län­der. Ex­por­ten sågs in­te med bli­da ögon av de som tyck­te att svens­ka fö­re­tag bor­de se till svens­kar­nas be­hov först.

1917 har pri­ser­na på många mat­va­ror ru­sat i höj­den och den som har peng­ar att hand­la för får köa i tim­mar för smör, mjölk, mjöl, ägg och gryn. Att äta sig rik­tigt mätt är få för­un­nat. Varbergsposten tip­sar om hur man kan till­re­da kål­röt­ter på oli­ka sätt för att få nå­got slags va­ri­a­tion i kos­ten, och hur man kan an­vän­da näss­lor, ängs­sy­ra och ogrä­set mol­la i mat­lag­ning­en. Ra­bar­ber är fort­fa­ran­de bil­ligt och den kan man en­ligt tid­ning­en kon­ser­ve­ra, ut­an soc­ker i vat­ten, el­ler tor­ka.

Sam­ti­digt hål­ler svens­ken, en­ligt nyk­ter­hets­iv­rar­na, på att su­pa ihjäl sig. Po­ta­tis och säd går till till­verk­ning av rus­dryc­ker, som det kal­las, i stäl­let för mat.

I Var­berg har man ock­så fått nog av pris­steg­ring­ar­na. En an­nons un­der­teck­nad In­bju­dar­ne kal­lar till of­fent­ligt pro­test­mö­te ons­da­gen den 25 april kloc­kan 20. ”Mot mjölkock­ret och livs­me­dels­job­be­ri­et” är äm­net för kväl­len. Mö­tet hålls i Söd­ra Or­dens­hu­set och fru Hed­vig Ben­son ska ta­la.

HED­VIG BEN­SON HAR ställt upp som ta­la­re trots att hon in­te är så il­la drab­bad som många and­ra. Fru Ben­son me­nar att re­ge­ring­en kun­de gjort nå­got för att lö­sa pro­ble­met i tid. Men det har man in­te gjort. I stäl­let har man tillå­tit ex­port av mat. Nu kan man dar­ra in­för en re­vo­lu­tion likt den i Ryss­land. Hed­vig Ben­son pas­sar ock­så på att ta upp sin hjär­te­frå­ga rus­drycks­för­bu­det. De som spe­ku­le­rar med livs­me­del – job­bar­na – som

vrä­ker sig i ”den ona­tur­li­gas­te lyx” får ock­så en släng av sle­ven.

På mö­tet oro­ar man sig ock­så för vad som ska hän­da när bad­gäs­ter­na kom­mer. Hur ska al­la mun­nar kun­na mät­tas? Mö­tet vill ha en om­gå­en­de ran­so­ne­ring på mjölk. Även smö­ret bor­de ran­so­ne­ras, tyc­ker mö­tet. Po­ta­tispri­set mås­te ner och pri­set på sätt­po­ta­tis mås­te re­gle­ras. Och den kom­mu­na­la livs­me­del­nämn­den har satt all­de­les för höga pri­ser på po­ta­ti­sen! En mö­tes­del­ta­ga­re tyc­ker att mö­tet ska krä­va att det till­sätts en nämnd med upp­gift att un­der­sö­ka om det finns någ­ra hem­li­ga mat­för­råd i sta­den. Mö­tet enas till slut om en re­so­lu­tion att läm­na över till sta­dens sty­ran­de i ma­gi­stra­ten da­gen där­på.

Men hur går det för vå­ra poj­kar som fått syn på de­mon­stra­tio­nen? Jo, de lju­dar sig ige­nom bok­stä­ver­na på stan­da­ren i de­mon­stra­tio­nen. ”Giv oss bröd! Bort med vin och öl.” De­mon­stra­tio­nen be­står av 1300 per­so­ner när den nått råd­hu­set. I vän­tan på att ma­gi­stra­ten och bröd­by­råns fö­re­stån­da­re råd­man Jan­sen ska kom­ma ut sjung­er man Ar­be­tets sö­ner. Hed­vig Ben­son tar till or­da från råd­hu­sets trap­pa. Hon sä­ger att kra­ven på mat är yt­terst rim­li­ga och att det en­da rik­ti­ga är att ge den malt som finns kvar till kor­na istäl­let för att an­vän­da den till öl­brygg­ning, så män­ni­skor­na kan få mjölk att dric­ka istäl­let för öl. Hon sä­ger ock­så att hon och al­la de­mon­stran­ter vet att ma­gi­stra­ten in­te har rätt att be­stäm­ma över allt det som de­mon­stran­ter­na krä­ver, men att ma­gi­stra­ten kan fö­ra det vi­da­re till de cen­tra­la myn­dig­he­ter­na.

Borg­mäs­ta­re Swen­son och de and­ra sty­ran­de drö­jer. Hed­vig Ben­son fö­re­slår att J B Jo­hans­son får va­ra de­mon­stran­ter­nas sän­de­bud in i råd­hu­set. Så blir det. Me­dan han är där in­ne ut­bring­ar de­mon­stran­ter­na ett le­ve för den rys­ka re­vo­lu­tio­nen.

ING­EN FRÅN RÅD­HU­SET vå­gar sig ut. I stäl­let blir det Jo­hans­son och någ­ra till som får sit­ta ner med borg­mäs­ta­re Swen­son, ma­gi­stra­ten och bröd­by­rån. Borg­mäs­ta­ren ta­lar till de­mon­stran­ter­na från ett föns­ter. Han sä­ger det som Hed­vig Ben­son redan var­nat för, att ma­gi­stra­ten in­te äger frå­gor­na. ”Vi är in­te nöjda!” ro­par de­mon­stran­ter­na till svar. Hed­vig Ben­son sä­ger att det är svårt att tac­ka för ett så­dant ic­kesvar som borg­mäs­ta­ren kom­mit med. Men visst, de­mon­stran­ter­na ska gå hem. Någ­ra kra­val­ler ska man in­te stäl­la till med. Istäl­let sjung­er man In­ter­na­tio­na­len.

Nytt från råd­hu­set är i al­la fall att man tän­ker stänga de bu­ti­ker som säl­jer öl och vin ett par da­gar föl­jan­de vec­ka. ”Vi vill ha på­bröd­s­kort!” ro­par de­mon­stran­ter­na, men det är up­pen­bart man in­te kom­mer nå­gon vart.

De­mon­stra­tio­nen fort­sät­ter mot me­je­ri­et för att krä­va att det öpp­nar yt­ter­li­ga­re en fi­li­al. Men me­je­ri­fö­re­stån­da­ren är in­te där och de­mon­stran­ter­na går till­ba­ka till Fol­kets hus. Man sjung­er Ar­be­tets sö­ner och In­ter­na­tio­na­len igen och ut­ro­par se­dan ett le­ve för so­ci­a­lis­men och ”le­ve fru Ben­son”. Där­ef­ter går var och en hem till sitt.

Efter de­mon­stra­tio­nen satt le­dar­na för den i mö­te med borg­mäs­ta­ren. Han lo­va­de att gå dem till mö­tes vad gäll­de för­bu­det mot för­sälj­ning av öl och vin och att an­sö­ka om fler på­bröd­s­kort till Var­berg från Folk­hus­håll­nings­kom­mis­sio­nen. Re­pre­sen­tan­ter för de­mon­stran­ter­na för­säk­ra­de borg­mäs­ta­ren att ”Var­bergs ar­be­ta­re äro för väl sko­la­de och an­svars­med­vet­na för att stäl­la till någ­ra ga­tu­upp­trä­dan­den”. Pro­tes­ter­na mot livs­me­dels­pri­ser­na och de lå­ga ran­so­ner­na tas upp ock­så un­der Förs­ta maj-de­mon­stra­tio­nen, där 1 500 per­so­ner del­tar. Fre­da­gen den 4 maj del­tar 1000 per­so­ner i en nyk­ter­hets­de­mon­stra­tion och på sön­da­gen loc­kar ett fredsmö­te i Brunns­par­ken ”en tal­rik publik” och även här är livs­me­dels­pri­ser­na på agen­dan.

RE­SUL­TA­TEN AV 1917 års de­mon­stra­tio­ner och kra­val­ler blev i för­läng­ning­en fle­ra. 1917 sked­de en stor par­ti­s­präng­ning in­om so­ci­al­de­mo­kra­tin och Sve­ri­ge fick två par­ti­er på väns­ter­kan­ten: ett re­for­mis­tiskt och ett re­vo­lu­tio­närt. De föl­jan­de åren blev en tid av röst­rätts­re­for­mer. Nå­got to­talt sprit­för­bud blev det in­te, men Bratt­sy­ste­met med mot­bo­ken in­för­des 1917 och blev kvar än­da till 1955. Ran­so­ne­ring­en av vis­sa mat­va­ror be­hölls till hös­ten 1919. Fre­den i Ver­sil­les un­der­teck­na­des av Tyskland den 28 ju­ni 1919.

Bild: PRI­VAT/ATELIER ROSEN, MARIESTAD

TA­LA­RE. Hed­vig Ben­son var en­ga­ge­rad ibland an­nat freds-, nyk­ter­hets- och ar­be­tar­rö­rel­sen.

DEMONSTRATION. Förs­ta maj-de­mon­stran­ter­na i Var­berg krä­ver åt­ta tim­mars ar­bets­dag. Bil­den är från 1910-ta­let.

STENHUGGARE. Ar­be­ta­re i sten­brot­tet ne­dan­för Plat­sar­na och Rant­zauklip­pan nå­gon gång un­der 1910-

BILD: ANNIKA KARLBOM

MATBRIST. Un­der kri­get kräv­des ran­so­ne­rings­kort för att få kö­pa vis­sa va­ror. TORVUPPTAGNING. Någ­ra män ar­be­tar med torvupptagning i Mal­ta­re mos­se vid Ry gård i Ved­di­ge. Man upp­ma­na­des att el­da med torv för att mins­ka be­ro­en­det av im­por­te­rad kol.

Bil­der: HAL­LANDS KUL­TUR­HI­STO­RIS­KA MU­SE­UM

ta­let. Sten­hug­gar­na bil­da­de Var­bergs förs­ta fack­för­e­ning.

Bild: MATHILDA RANCH/HAL­LANDS KUL­TUR­HI­STO­RIS­KA MU­SE­UM

BARNENS BAD­STRAND. Vå­ren 1917 gick många var­ber­ga­re hung­ri­ga och många oro­a­de sig för hur det skul­le bli när bad­gäs­ter­na skul­le kom­ma. ”Hur ska ma­ten räc­ka åt al­la?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.