från Ma­lin Ei­re­felt.

Hallands Nyheter - - Or­det Är Fritt -

Hej Lands­bygds­bo! Vi är helt och hål­let på sam­ma si­da, du och jag. Men jag för­står vad du me­nar. Om jag skri­ver att vi i små stä­der be­hand­las som im­be­cil­la lan­ti­sar, an­ty­der jag att det finns im­be­cil­la lan­ti­sar. Jag syf­ta­de på bil­den av ”im­be­cil­la lan­ti­sar” som flo­re­rar i Sve­ri­ge och som bland an­nat har ut­ta­lats av Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re, in­te på fak­tis­ka per­so­ner. ”Be­hand­la in­te oss som bor i mind­re stä­der som att vi in­te för­står sam­ma sa­ker som stor­stads­bor gör”, skul­le jag kanske skri­vit i stäl­let. Det var i al­la fall det jag me­na­de. Språk och ord­val är vik­tigt. Det for­mar oss och vårt sam­häl­le. Tack för att du po­äng­te­rar det. Jag är glad att du lä­ser och re­a­ge­rar på HN:S kul­tur- och nö­jes­si­dor!

Ma­lin Ei­re­felt

re­dak­tör, kul­tur och nö­je

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.