Kla­ga mer - bli en nöjd konsument

Hallands Nyheter - - Konsument -

KLA­GO­MÅL: Kva­li­te­ten i 300 bo­lag i bland an­nat bran­scher­na bank, ener­gi, för­säk­ring, te­le­kom och of­fent­lig sek­tor re­do­vi­sas var­je år i Svenskt kva­li­tets­in­dex. Sta­tisti­ken för 2016 vi­sar att åt­ta av tio som kla­gat och fått ett bra be­mö­tan­de är nöjda och blir lo­ja­la, me­dan bland dem som tänkt att kla­ga men in­te gjort det är ba­ra varan­nan nöjd. Miss­nöj­da kun­der by­ter le­ve­ran­tör av tjänst. Un­der­sök­ning­en ba­se­ras på 250 000 te­le­fo­nin­ter­vju­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.