Mar­tin sat­sar på mel­lo­vinst

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Fal­ken­ber­ga­ren Mar­tin Nilsson är re­do för fi­na­len av Fun­kis­mel­lo. På mån­dag kli­ver han på sce­nen på Cir­kus i Stock­holm.

- I´m in for so­me com­pe­ti­tion! Fal­ken­ber­ga­ren Mar­tin Nilsson är re­do. På mån­dag del­tar han i fi­na­len av Fun­kis­mel­lo på Cir­kus i Stock­holm.

Frå­gan är om det ska gå li­ka bra som i del­täv­ling­en i Jön­kö­ping i feb­ru­a­ri. Där vann han med sitt fram­fö­ran­de av ”Var lig­ger lan­det där man bö­jer ba­na­ner­na” som Mo­j­je (Mor­gan Johansson) från Tvåå­ker sjöng in på sitt al­bum ”Barn­vakt”.

MAR­TIN NILSSON HAR en viss scen­va­na då han del­ta­git i julsho­wer och var kon­fe­ren­ci­er vid en ga­la i Falk­hal­len där man drog in cir­ka 25 000 kro­nor till Mu­sik­hjäl­pen. I sam­band med det med­ver­ka­de han även i di­rekt­sänd ra­dio/tv från Järn­tor­get i Gö­te­borg för någ­ra år se­dan.

– Jag såg en lapp om att man kun­de an­mä­la sig till Fun­kis­mel­lo men ha­de ald­rig hört ta­las om det in­nan. Se­dan gjor­de jag en lis­ta över oli­ka lå­tar och kom att tän­ka på ”ba­na­ner­na”. En kom­pis som gil­lar Mo­j­je sjöng den of­ta i sko­lan, be­rät­tar Mar­tin.

PÅ MÅN­DAG MOR­GON fly­ger han upp till Stock­holm med pap­pa Ron­ny. De har va­rit up­pe i hu­vud­sta­den en gång för att re­pe­te­ra med li­ve­or­kes­tern som ska kom­pa de tret­ton del-

ta­gar­na i fi­na­len (där även Re­bec­ka Wik­man från Halm­stad täv­lar).

Sam­ti­digt övar Mar­tin hem­ma och på job­bet.

– Jag har nog sjung­it den hund­ra gång­er nu.

PAP­PA RON­NY ÄR im­po­ne­rad av att Mar­tin in­te lå­ter sig på­ver­kas av ytt­re om­stän­dig­he­ter.

– Det är li­te ro­ligt att se hur han in­te ba­ra sak­nar scen­räds­la. Han äger sce­nen när han står där! Vid re­pe­ti­tio­nen i Stock­holm var det pro­blem med att han in­te fick nå­got he­ad­set som han bru­kar ha när han sjung­er. De ha­de strul med lju­det och han fick en hand­mik­ro­fon istäl­let. Men han lös­te det, sä­ger Ron­ny.

Vid re­pe­ti­tio­nen fick Mar­tin även träf­fa Lin­da Bengt­zing som är kon­fe­ren­ci­er och ska med­ver­ka som gästar­tist i fi­na­len.

– Jag pra­ta­de li­te med hen­ne och hon var väl­digt im­po­ne­rad av Mar­tin. Vi såg hal­va start­fäl­tet då och där var någ­ra som var rätt vas­sa och stic­ker ut. Men pre­cis som i van­li­ga mel­lo gäl­ler det att få allt att klaf­fa, sä­ger Ron­ny Nilsson.

MAR­TIN KOM­MER ATT ha pu­blik­stöd då en buss från At­ten­do i Fal­ken­berg åker upp och han har en del släkt och vän­ner i Stock­holm på plats ock­så.

På frå­gan om hur det går i fi­na­len sva­rar Mar­tin med en gest som ta­lar om att det kan gå hur som helst.

– Men det ska bli spän­nan­de.

Fun­kis­mel­lo har ing­en Eu­ropa­fi­nal än så länge. Men oav­sett hur det går i Stock­holm har Mar­tin minst ett fram­trä­dan­de till att se fram emot.

– Jag och de and­ra på At­ten­do i Fal­ken­berg ska be­sö­ka ett At­ten­do med dag­lig verk­sam­het i Skå­ne och jag kom­mer att upp­trä­da med lå­ten där.

AVSPÄND. Mar­tin Nilsson kopp­lar av hem­ma i bo­sta­den. Även på scen ger han in­tryck av att va­ra hem­mas­tadd och vi­sar inga tec­ken på ner­vo­si­tet.

Bild: OLA FOL­KES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.