Vec­kan som gått

Hallands Nyheter - - Ledare - AGNETA BÖR­JES­SON Riks­dags­le­da­mot (MP)

Ivec­kan fö­re påsk hän­de det många fruk­tat i Stock­holm. Jag läm­na­de Stock­holm för att åka hem till Kungs­bac­ka någ­ra tim­mar in­nan då­det sked­de. Jag satt på tå­get då al­la no­ti­ser ram­la­de in i te­le­fo­nen. Na­tur­ligt­vis blev jag oro­lig för vän­ner och be­kan­ta som of­ta rör sig nä­ra Åh­léns. Gans­ka snabbt gick ock­så vårt eget sä­ker­hets­sy­stem igång. Vi fick in­for­ma­tion om att Riks­da­gen stäng­des och vi blev om­bed­da att med­de­la var vi be­fann oss.

När jag nu kom till­ba­ka till Stock­holm och pas­se­ra­de Drott­ning­ga­tan fanns det lap­par, blom­mor och min­nen en vägg ut­an­för Åh­léns. De på­gåen­de dis­kus­sio­ner­na i riks­da­gen präglas för­stås av det som hänt och det finns många tan­kar på vad som kan gö­ras bätt­re. Inom mitt an­svars­om­rå­de så lig­ger det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet emot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Vi i Kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet har nu bju­dit in den na­tio­nel­la sam­ord­na­ren An­na Carlstedt för att få en av­rap­por­te­ring om hur ar­be­tet går. Vi kom­mer ock­så att be­hand­la två be­tän­kan­den med många mo­tions­för­slag om det­ta äm­ne nu un­der vå­ren. Och pa­ral­lellt kom­mer det att på­gå and­ra sam­tal om ter­ro­rism.

Men se­dan är det vik­tigt att åter­vän­da till allt det där som be­hö­ver gö­ras.

ÄVEN OM DET fort­fa­ran­de är väl­digt kallt så är ett sä­kert vår­tec­ken att vår­bud­ge­ten pre­sen­te­ras. Svensk eko­no­mi går bra. Se­dan re­ge­ring­en till­träd­de 2014 har 150 000 fler ett jobb att gå till. Un­der­skott i stats­fi­nan­ser­na vänts till över­skott. Nå­got som möj­lig­gör för en of­fen­siv och fram­tids­in­rik­tad po­li­tik. Sats­ning­ar­na går till vis­sa sko­lor för att hö­ja skol­re­sul­ta­ten och mins­ka ojäm­lik­he­ten. Till för­loss­nings­vård, pen­sio­nä­rer, po­li­sen, för­sva­ret och barn och ung­do­mars psy­kis­ka häl­sa. Dess­utom går sto­ra sats­ning­ar till att för­bätt­ra kli­ma­tet.

Ska vi mö­ta kli­mat­ho­tet mås­te he­la sam­häl­let en­ga­ge­ras. Från kom­mu­ner till en­skil­da in­di­vi­der, fö­re­tag och stat. Med re­ge­ring­ens sats­ning på Kli­mat­kli­vet ser vi be­vis på att det finns ett stort en­ga­ge­mang över he­la Sve­ri­ge för att stäl­la om. Kli­mat­klivs­peng­ar har gått till mer bi­o­gas, fler ladd­nings­sta­tio­ner för el­for­don, bätt­re återvinning av av­fall inom jord­bru­ket och ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring. Allt så­dant som mins­kar de kli­matskad­li­ga ut­släp­pen. Och nu för­stär­ker re­ge­ring­en des­sa sats­ning­ar med yt­ter­li­ga­re 500 mil­jo­ner.

ALLT DET­TA BI­DRAR till att stär­ka Sve­ri­ge. När terror­dåd el­ler and­ra otäc­ka hän­del­ser in­träf­far skall man na­tur­ligt­vis tillå­ta sig att stan­na nå­got. Men se­dan är det vik­tigt att åter­vän­da till allt det där som be­hö­ver gö­ras. Och då vill i al­la fall jag pas­sa på att be­rät­ta att även om det är myc­ket kvar så gläds jag över att många av vå­ra sats­ning­ar bör­jar ge re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.