Hur gick det till?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. ”Det här mås­te va­ra det dum­mas­te för­slag som nå­gon­sin förts fram!” Un­ge­fär så sa op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S) till HN om pla­ner­na på mo­tor­cy­kel­ra­ce på Skrea Strand. Bra tänk­te jag, där­med är idén för­pas­sad dit den hör hem­ma, till pap­pers­kor­gen. Cen­tern ver­ka­de en­samt om att be­trak­ta sand­stran­den och klit­ter­na som en lämp­lig plats för mo­tor­täv­ling­ar. Men ic­ke sa Nic­ke. Per Svens­sons par­ti­kam­ra­ter i kul­tur- och fri­tids­nämn­den vi­sa­de sig ha en helt an­nan upp­fatt­ning än grupple­da­ren och ställ­de sig bakom det här märk­li­ga sät­tet att be­dri­va mil­jö­po­li­tik. Om ing­et oför­ut­sett in­träf­far kom­mer allt­så ett av ”de dum­mas­te för­slag som nå­gon­sin förts fram” att bli verk­lig­het. Po­li­tik är det (o) möj­li­gas konst.

Chris­ter Ei­re­felt (L)

Bild: OLA FOL­KES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.