Bätt­re ljud­ni­vå­er ef­ter kon­sert­stopp på So­ci­e­tén

Hallands Nyheter - - Varberg - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

Ing­en li­ve­mu­sik på So­ci­e­tén. Det är an­led­ning­en till att natt­klub­ben nu hål­ler sig un­der grän­sen för tillå­ten ljud­vo­lym. – Ba­ra publiklju­det gör att vi bry­ter mot reg­ler­na, sä­ger So­ci­e­téns vd Pe­ter Gustavs­son.

Ef­ter att vid upp­re­pa­de till­fäl­len ha över­skri­dit grän­sen för vil­ken ljud­ni­vå som är tillå­ten be­straf­fa­des So­ci­e­tén med ett fö­re­läg­gan­de i de­cem­ber 2015. Mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den, som skö­ter till­sy­nen av ljud­ni­vå­er­na, sat­te bö­tes­sum­man till 25 000 kro­nor.

BÖ­TER, EL­LER VI­TE som det ock­så kal­las, skul­le bli ak­tu­ellt ifall det åter upp­mät­tes för höga ljud­ni­vå­er un­der 2016.

Nu an­ser nämn­den att So­ci­e­tén har ta­git in­for­ma­tio­nen till sig och gjort de åt­gär­der som be­hövts.

– Vi är gla­da för det och de är mer nöj­da med oss nu än de var in­nan, sä­ger vd Pe­ter Gustavs­son.

Vid mät­ning­ar un­der 2016 har natt­klub­ben hål­lit sig på rätt si­da om gräns­vär­de­na.

– Vad vi fram­för allt har gjort är att vi i prin­cip har slu­tat med li­ve­mu­sik. Även om vi skul­le kö­ra ut­an hög­ta­la­ran­lägg­ning så är det i dag omöj­ligt att kla­ra de reg­ler som finns. Ba­ra publiklju­det gör att vi bry­ter mot reg­ler­na, sä­ger Pe­ter Gustavs­son.

So­ci­e­tén får be­röm av mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den som an­ser att de har ”go­da kun­ska­per om ljud och om rikt­vär­den”.

FÖR­VALT­NING­EN KOM­MER dock fort­sät­ta med oan­mäl­da in­spek­tio­ner hos natt­klub­ben un­der kom­man­de sä­song, men skul­le grän­sen då över­skri­das slip­per man be­ta­la vi­te.

– Ett vi­tes­före­läg­gan­de är ald­rig kul att ha el­ler nå­got som ser bra ut på pap­pe­ret. Bör­jar vi med kon­ser­ter och li­ve­upp­trä­dan­den igen så ham­nar vi där igen, det är i stort sett omöj­ligt att kla­ra av det i en så stor lo­kal, sä­ger Gustavs­son.

”Vad vi fram­för allt har gjort är att vi i prin­cip har slu­tat med li­ve­mu­sik”

PE­TER GUSTAVS­SON

Vd So­ci­e­tén

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

NÖJD VD. Ljud­ni­vå­er­na är nu­mer bätt­re på So­ci­e­tén, ett re­sul­tat som vd Pe­ter Gustavs­son är nöjd med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.