Ef­ter­läng­tad bal­kväll

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

Dans, vän­skap och god mat kryd­da­de af­to­nen för runt hund­ra tju­si­ga bal­gäs­ter på Stads­ho­tel­let.

– Det är en ljuv­lig kväll. Vad jag har läng­tat. Nu får vi änt­li­gen träf­fa varand­ra, sä­ger Jo­han Pihl och ler mot Su­san­ne Sö­derqvist.

DE HAR VA­RIT ett par se­dan i som­ras och lär­de kän­na varand­ra på Ar­bets­cent­rum.

– Vi träf­fas varan­nan lör­dag. Det får räc­ka. Man mås­te job­ba och tjä­na peng­ar ock­så, sä­ger Su­san­ne Sö­derqvist.

Hon var klädd i en ro­sa lång­kän­ning kväl­len till ära - som hon sytt själv.

– Jag fick ett in­fall för tre, fy­ra vec­kor se­dan. Jag vil­le ha en ljus färg så det blev ro­sa.

BALEN VAR ETT av in­sla­gen i Fun­ka Var­bergs fri­tids­pro­gram som drivs un­der kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en. To­talt var 110 gäs­ter på plats un­der fre­dags­kväl­len för att sma­ka av en tre­rät­tersmid­dag, dan­sa och um­gås.

– Det ska bli kul med dans

”Det är en ljuv­lig kväll. Vad jag har läng­tat”

JO­HAN PIHL

och mu­sik. Al­la mi­na bäs­ta kom­pi­sar är här, sä­ger Ce­ci­lia Karls­son. Kristi­an Pal­mén fyl­ler i: – Jag kän­ner mig en­sam bland, så det är ro­ligt att träf­fa folk och äta mat ihop. Man mås­te ju ha li­te ro­ligt.

Bil­der: MA­LIN STRAND­BERG

MINGEL. Ma­lin Andersson, Aman­da Åker­berg, Ju­lia Ell­borg, Pau­li­na Ols­son och Kat­ha­ri­na Ar­vids­son ming­la­de runt in­nan det var dags för mid­dag.

VAC­KERT. Ma­lin Andersson har fått hjälp av sin sys­ter att få till hårupp­sätt­ning­en.

FESTKLÄDD. Markus Andersson var en av de to­talt 110 gäs­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.