Fö­re­ta­gar­kri­tik mot kom­mu­nens sätt att ar­be­ta

Årets un­der­sök­ning av fas­tig­hets­fö­re­ta­garkli­ma­tet i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

Fas­tig­hets­fö­re­ta­ga­re har fått nog – det tar all­de­les för lång tid att få ige­nom ett bygg­pro­jekt hos kom­mu­nen. Ris­ken är att fö­re­ta­gen väl­jer att sat­sa i and­ra kom­mu­ner.

Kli­ma­tet för fas­tig­hets­fö­re­ta­gar­na i Var­berg har sett ljusare da­gar. En av de vik­ti­gas­te or­sa­ker­na till miss­nö­jet är att de kom­mu­na­la hand­lägg­nings­ti­der­na be­fin­ner sig i fritt fall.

– Jag är kri­tisk till de långa hand­lägg­nings­ti­der­na. Kom­mu­nen bor­de änd­ra sitt ar­bets­sätt, sä­ger Per Ar­bin, nä­rings­po­li­tiskt an­sva­rig på Fas­tig­hets­ä­gar­na Var­berg. Han fort­sät­ter: – Fas­tig­hets­ä­ga­re är ent­re­pre­nö­rer och vill dra igång pro­jekt snabbt. Tar det fle­ra år kan det i värs­ta fall va­ra för sent för att ge­nom­fö­ra en sats­ning. Det kan va­ra så att det går i lås i låg­kon­junk­tur.

ÅRETS UN­DER­SÖK­NING av fas­tig­hets­fö­re­ta­garkli­ma­tet i Var­berg vi­sar på ett stort miss­nö­je när det kom­mer till plan- och byggä­ren­den. De har ock­så vi­sat sig att fö­re­ta­gar­na upp­le­ver att det är svårt att få fram in­for­ma­tion hur det går i ett ären­de.

– Det här är an­märk­nings­värt och nå­got som bor­de tas på all­var. Det finns kom­mu­ner som byg­ger mer än Var­berg och har kor­ta­re tider, sä­ger an­sva­rig ut­re­da­re Da­vid Björn­berg.

BJÖRN­BERG HAR sam­man­ställt rap­por­ten som pre­sen­te­ra­des på ett mö­te på Stads­ho­tel­let på tors­dags­kväl­len. En­ligt kom­mu­nens sam­hälls­ut­veck­lings­chef Jan Malm­gren är de långa hand­lägg­nings­ti­der­na de­ras störs­ta brist.

– Det är tufft med kom­pe­tens­för­sörj­ning­en inom sam­hälls­bygg­nads­om­rå­det i he­la lan­det. Det är in­te lätt att få hit kom­pe­ten­sen. Det är många kom­mu­ner som slåss om per­so­nal, sä­ger Malm­gren. Hur ska ni gö­ra för att för­änd­ra ert ar­bets­sätt?

– Vi har fått en bygg­bonus från re­ge­ring­en på el­va mil­jo­ner kro­nor och då kan vi sat­sa på bland an­nat stads­bygg­nads­kon­to­ret. Vi tryc­ker på snabb­het, kom­mu­ni­ka­tion och på att för­kor­ta hand­lägg­nings­ti­der­na.

För att för­bätt­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen har två per­so­ner an­ställts på bygg­lovs­av­del­ning­en. De har till upp­gift att skö­ta den förs­ta mot­tag­ning­en av ären­det och då av­las­ta hand­läg­ga­re.

– DET SKA TYDLIGÖRA för den som sö­ker. Det är ett pro­blem med att hand­ling­ar in­te är kom­ple­ta, sä­ger Jan Malm­gren. Vad finns det för ris­ker om kom­mu­nen in­te age­rar?

– Att Var­berg går mis­te om vik­ti­ga pro­jekt. El­ler att pro­jek­ten ge­nom­förs i and­ra kom­mu­ner. I Halm­stad väx­er det ock­så så det kna­kar, men de har lyc­kats öka kund­nöjd­he­ten, sä­ger Per Ar­bin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.