Spring med po­li­ti­ker

Hallands Nyheter - - Varberg - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

I hel­gen har du chan­sen att springa si­da vid si­da med Var­bergs­po­li­ti­ker och in­vi­ga det nya mo­tions­spå­ret i Breared. Lop­pet är två kilo­me­ter och öp­pet för al­la.

På sön­dag kloc­kan 11 in­vigs det ny­lag­da mo­tions­spå­ret in­till sjuk­hu­set. För att fi­ra att spåret är klart an­ord­nar hamn- och ga­tu­nämn­den Bre­a­red­slop­pet. Det är gra­tis och öp­pet för al­la, dess­utom är kom­mu­nens po­li­ti­ker in­bjud­na att springa med.

– Det är ett 20-tal an­mäl­da po­li­ti­ker än så länge, be­rät­tar To­bi­as Carls­son (L) som är ord­fö­ran­de i hamn- och ga­tu­nämn­den.

IN­NAN STARTSKOTTET går kom­mer han, till­sam­mans med spå­rets ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Je­a­net­te Qvist (S), att hål­la ett in­led­nings­tal. To­bi­as Carls­son sä­ger att byg­gan­det av spåret gått en­ligt pla­ner­na.

– VI LIG­GER inom den bud­get som vi ha­de. Jag tror det­ta blir jät­te­ro­ligt, hop­pas ba­ra att vi har väd­ret med oss.

I sam­band med in­vig­ning­en kom­mer det ock­så att hål­las en del si­do­ar­range­mang. Var­bergs Bruks­hunds­klubb, FK Fris­kus, Var­bergs Mountain­bi­ke och Var­bergs GIF:S fri­id­rott kom­mer att vi­sa upp sig och va­ra med och de­la ut vat­ten till de som spring­er.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

PO­LI­TI­KER INVIGER. Tar du jäm­na steg med po­li­ti­ker­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.