Ojämn pri­sök­ning på små­hus

Hallands Nyheter - - Nyheter - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

Pri­ser­na på fri­tids­hus i Hal­land har ökat med 21 pro­cent jäm­fört med för fem år se­dan. Men pris­ut­veck­ling­en va­ri­e­rar kraf­tigt mel­lan de hal­länds­ka kom­mu­ner­na. Sämst är den i Var­berg.

En ny un­der­sök­ning­en gjord av Fas­tig­hets­by­rån jäm­för pri­ser­na från mars för­ra året till feb­ru­a­ri i år med sam­ma pe­ri­od för fem år se­dan. Re­sul­ta­tet vi­sar att pri­ser­na på fri­tids­hus ökat med 18 pro­cent i snitt över he­la lan­det.

Hal­land hål­ler sig över riks­snit­tet med si­na 21 pro­cent, all­ra mest ökar La­holms kom­mun där pri­ser­na skju­tit i höj­den med en ök­ning på 40 pro­cent. Minst ökar Halm­stad och Var­berg som bå­da lig­ger runt tio pro­cent.

– Pris­ut­veck­ling­en va­ri­e­rar kraf­tigt inom lä­net där vi ser bå­de sto­ra upp­gång­ar och ned­gång­ar på kom­mun­ni­vå. La­holm ut­mär­ker sig med en pris­ut­veck­ling på 40 pro­cent me­dan Var­berg och Halm­stad in­te når upp till riks­snit­tet, sä­ger Lars-erik Nykvist, vd på Fas­tig­hets­by­rån, i ett press­med­de­lan­de.

All­ra mest ökar pri­ser­na i Da­lar­na där fri­tids­hu­sen bli­vit 47 pro­cent dy­ra­re jäm­fört med för fem år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.