In­va­sion av vägg­löss i hal­länds­ka hem­men

Hallands Nyheter - - Nyheter - DA­NI­EL PAULSSON 010-471 51 50 dp@hn.se

An­ta­let sa­ne­ring­ar av vägg­löss i Hal­land för­dubb­la­des mel­lan 2015 och 2016.

An­ti­cimex upp­ger att an­ta­let sa­ne­ring­ar av vägg­löss öka­de med he­la 108 pro­cent un­der ettårs­pe­ri­o­den 2015–2016 i Hal­land. I ri­ket i stort var sam­ma siff­ra mer blyg­sam­ma 20 pro­cent.

Un­der 2016 ge­nom­för­des 308 sa­ne­ring­ar av vägg­löss i Hal­land.

”Ök­ning­en av an­ta­let sa­ne­ring­ar ty­der på att allt fler får med sig vägg­löss hem från se­mestern”, sä­ger Håkan Kjell­berg, ska­de­djurs­ex­pert på An­ti­cimex, i ett press­med­de­lan­de.

Vägg­löss föl­jer lätt med i ba­ga­get hem, och kan lig­ga i dva­la i upp till ett år in­nan de blir ak­ti­va igen. De små blod­su­gan­de kry­pen sprid se­dan när män­ni­skor kom­mer i kon­takt med tex­tili­er, och lös­sen är ett stän­digt gis­sel på för­sko­lor­na. Ett ex­em­pel är Os­kar­ströms för­sko­la, som fick hål­la stängt un­der en pe­ri­od i au­gusti i fjol me­dan sa­ne­ring på­gick.

”Har du väl fått vägg­löss be­hö­ver du pro­fes­sio­nell hjälp för att bli av med dem”, sä­ger Håkan Kjell­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.