REPARATÖREN: ”CYKLARNA ÄR UT­SAT­TA HÄR VID HA­VET”

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER

Ut­an Ron­ja stan­nar Ring­hals. Det kanske in­te är rik­tigt sant. Men det är långt mel­lan bloc­ken och Ron­ja är den som får cyklarna att rul­la.

En sak var Ron­ja Johns­son sä­ker på när hon gick i sko­lan och så små­ning­om ut­bil­da­de sig till ba­ga­re: Hon skul­le ald­rig job­ba på va­re sig Värö­bruk el­ler Ring­hals!

Nu är hon 22 och har re­dan gjort bå­da­de­ra.

– Jag väx­te upp på en gård i Värö och al­la där­ikring job­bar på de två stäl­le­na. Det ver­ka­de trå­kigt.

MEN BAGARYRKET IN­NE­BAR väl­digt obe­kvä­ma ar­bets­ti­der och när Ron­ja ha­de pro­vat på att ar­be­ta i kon­di­to­ri och äldre­bo­en­de ham­pa­de det sig så att hon fick jobb först i kö­ket på Värö­bruk och se­dan som lo­kal­vår­da­re på Ring­hals. Och väl i ser­vice­grup­pen kom näs­ta chans: en kom­pis tip­sa­de om ett le­digt jobb i cy­kel­verk­sta­den.

Nu har Ron­ja la­gat pun­kor och bytt ut ros­ti­ga de­lar i drygt ett år.

– Cyklarna är ut­sat­ta här vid ha­vet, sä­ger hon.

400 VÄLANVÄNDA HOJAR rul­lar mel­lan bloc­ken och bygg­na­der­na. Var­je vec­ka läm­nas någ­ra av dem in till Ron­ja för re­pa­ra­tion. Till hen­nes ar­bets­upp­gif­ter hör även att be­sik­ti­ga Ring­hals bi­lar och läm­na dem på ser­vice. En kol­le­ga har hand om de el­driv­na golf­bi­lar som ock­så pi­lar runt på om­rå­det när de in­te är på över­syn.

– In­nan jag fick den här tjäns­ten var jag inom lo­kal­vår­den. Det var en kom­pis, som ar­be­tar i ”lo­gisti­ken”, som sa att de ha­de en le­dig tjänst, be­rät­tar Ron­ja.

NÅ­GON VERKSTADSUTBILDNING HAR

hon in­te ut­an är själv­lärd. Men en del skru­van­de med bi­lar på fri­ti­den har hon hål­lit på med ti­di­ga­re och det kän­de kom­pi­sen som tip­sa­de för­stås till. Ron­ja är be­kant med många som ar­be­tar på kärn­kraft­ver­ket. Kän­ner du att du har en vik­tig roll på Ring­hals?

– Nja… Men det är ju skönt för dem som ska ta sig runt på om­rå­det när cy­keln fun­ge­rar!

PÅ RULL. 400 cyklar hjäl­per till med lo­gisti­ken i tra­fi­ken på Ring­hals

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.