SKIFTCHEFEN: ”VET PRE­CIS VAD VI SKA GÖ­RA”

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER re­dak­tio­nen@hn.se

Nå­gon gång om året blin­kar lam­por­na rött, en ope­ra­tör ro­par till och det är lä­ge att dra ner på ef­fek­ten i kon­troll­rum­met.

– Då är det skönt att ha övat myc­ket i si­mu­la­torn, sä­ger Christi­na Mar­kus­son, skift­chef på R2.

”Värl­dens vack­ras­te kon­troll­rum”. Så kal­lar en av Christi­na Mar­kus­sons vitt­be­res­ta kol­le­gor den luf­ti­ga och lugnt lind­bloms­grö­na sa­len in­till re­ak­torn, som ba­ra ska att va­ra i drift i yt­ter­li­ga­re ett par år. Kon­troll­rum­met och Christi­nas tjänst kom­mer dock att fin­nas kvar långt ef­ter det att el­pro­duk­tio­nen på Ring­hals 2 har av­slu­tats 2019.

KON­TROLL­RUM­MET och skift­la­get är mer el­ler mind­re Christi­nas and­ra hem och fa­milj. Nu har hon tio år som skift­chef bakom sig men Ring­hals­kar­riä­ren är läng­re än så. Re­dan i mit­ten av åt­ti­o­ta­let ha­de hon som­mar­jobb på Ring­hals in­stru­mentav­del­ning och 1988 kom hon som sta­tions­tek­ni­ker till det kon­troll­rum som än i dag är hen­nes ar­bets­plats. På den ti­den räck­te det med ex­a­men från gym­na­si­ets tek­nis­ka lin­je för att få ett jobb. Men Christi­na vil­le vi­da­re.

– Först läs­te jag vi­da­re till as­si­ste­ran­de re­ak­to­ro­pe­ra­tör, se­dan till re­ak­to­ro­pe­ra­tör och där­ef­ter till skiftin­gen­jör. Ef­ter någ­ra år sök­te jag en tjänst som skift­chef.

ATT DAG EF­TER dag, år ef­ter år, mö­ta sam­ma ar­be­ten i sam­ma slut­na mil­jö gör in­te att Christi­na tyc­ker sig ha ett ena­han­da jobb.

– Nej, det finns all­tid nya sa­ker att lä­ra sig. Vi har en myn­dig­hets­styrd ut­bild­ning, som gör att vi var­je vår och höst får en vec­kas te­o­re­tisk ut­bild­ning och en vec­ka i si­mu­la­torn, sä­ger hon.

Van­li­ga ar­bets­da­gar är det dock myc­ket som går ef­ter sche­ma. Är det ett dag­pass in­leds det för skift­che­fens del med ett drift­klar­hets­mö­te på mor­go­nen. Där av­gör om­kring 15 per­so­ner till­sam­mans om bloc­ket är drift­klart och kan fort­sät­ta kö­ras.

Skif­ten pla­ne­ras no­ga. Man får in­te ha för många bol­lar i luf­ten om nå­got skul­le hän­da.

– Dag­tid hand­lar det myc­ket om un­der­håll av an­lägg­ning­en. Vi tar sy­stem ur drift för un­der­håll och drift­sät­ter dem se­dan igen, ut­för ron­der och prov­kör­ning­ar. Pum­par och ven­ti­ler ska tes­tas. I möj­li­gas­te mån und­vi­ker vi att ut­fö­ra tes­ter på nat­ten. Män­ni­skor är trots allt li­te tröt­ta­re då. Hur of­ta går pul­sen upp här i kon­troll­rum­met?

– Vid de en­sta­ka till­fäl­len när nå­gon av ope­ra­tö­rer­na ro­par ”Stör­ning!” mås­te al­la upp på tå. Men pul­sen går in­te upp sär­skilt myc­ket vid pro­duk­tions­stör­ning­ar hel­ler, fak­tiskt. Vi trä­nar så myc­ket i si­mu­la­torn att vi vet pre­cis vad vi ska gö­ra när lar­men kom­mer.

Bil­der: AN­NI­KA ÖRNBORG

Drifts­in­gen­jör och grupp­chef. dot­tern Na­ta­lie, 21 år, och so­nen Li­nus, 17. 52 år. 30 år. HAR KON­TROLL. ”Jag trivs jät­te­bra med att va­ra mitt i sme­ten. Här har jag min and­ra fa­milj. Vi har fi­rat många julaft­nar, ny­år och mid­som­rar till­sam­mans” sä­ger Christi­na Mar­kus­son om sitt skift­lag. På Nor­ra Näs ut­an­för Var­berg. Ma­ken Ola,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.