Fak­ta:

Fun­kis­mel­lo

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Star­ta­de som Väs­by Me­lo­di­festi­val och är Sve­ri­ges störs­ta me­lo­di­festi­val för per­so­ner över 15 år med in­tel­lek­tu­ell el­ler neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning inom LSS.

* Täv­ling­en äg­de rum förs­ta gång­en år 2011. Se­dan dess har det bli­vit ett år­ligt åter­kom­man­de eve­ne­mang.

* Från bör­jan var Upp­lands Väs­by Kom­mun hu­vud­man för fes­ti­va­len, men från och med 2015 ar­ran­ge­ras fes­ti­va­len av För­e­ning­en Fun­kis­gläd­je.

* Må­let med Fun­kis­mel­lo är att ska­pa ett ar­range­mang som le­der till att så många per­so­ner som möj­ligt med in­tres­se för att sjunga ska få möj­lig­het att stå på scen och del­ta på sin egen ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.