Mo­tell rivs för nya bo­stä­der

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Så små­ning­om kan Skrea få än­nu ett bo­stads­om­rå­de, där Skrea mo­tell i dag lig­ger och på yt­ter­li­ga­re två grann­fas­tig­he­ter längs Skrea­vä­gen.

Ett plan­ar­be­te på­går i kom­mu­nen, med av­sik­ten att det un­der 2018 ska bli klart med en de­talj­plan som öpp­nar för fas­tig­hets­ä­gar­nas öns­ke­mål om att byg­ga bo­stä­der i om­rå­det.

Det in­ne­bär bland an­nat att gam­la Skrea mo­tell, som för när­va­ran­de står tomt ef­ter att se­nast ha va­rit asyl­bo­en­de, ska ri­vas och ge plats för ny be­byg­gel­se.

”Skis­ser­na av­se­en­de Skrea 29:1 ( f d Skrea Mo­tell) re­do­vi­sar tät rad­hus­be­byg­gel­se samt två­vå­nings fler­bo­stads­hus­be­byg­gel­se med to­talt cir­ka 30 lä­gen­he­ter”, skri­ver kom­mu­nen i sitt un­der­lag.

PÅ DE TVÅ grann­fas­tig­he­ter­na, mot Fal­ken­bergs­hål­let, finns det pla­ner på par­hus re­spek­ti­ve fri­ståen­de vil­lor, vil­ket in­ne­bär att to­talt ett 50-tal bo­stä­der – an­tag­li­gen li­te väl op­ti­mis­tiskt räk­nat – skul­le rym­mas i det nya bostads­om­rå­det som är tre hek­tar stort in­till Skrea­vä­gen.

Skrea är över hu­vud ta­get ett om­rå­de som just nu får myc­ket ny be­byg­gel­se. Att även de här fas­tig­he­ter­na be­byggs ses som en na­tur­lig ex­plo­a­te­ring i ett stråk in mot stan. Dock är det osä­kert hur länge det drö­jer in­nan nya hus står på plats, san­no­likt först om någ­ra år. Och möj­li­gen krävs en mark­sa­ne­ring ef­ter en ti­di­ga­re mack vid mo­tel­let. Cy­kel­vä­gar, in- och ut­far­ter och all­män­na ytor be­hö­ver ock­så ut­veck­las i om­rå­det.

De tre fas­tig­hets­ä­gar­na är över­ens med kom­mu­nen om hur det fort­sat­ta plan­ar­be­tet ska be­dri­vas.

JUST SKREA MO­TELL ägs för när­va­ran­de av ett mind­re fas­tig­hets­bo­lag i Gö­te­borg, TMD Fas­tig­he­ter AB, som vå­ren 2015 köp­te tomt och bygg­na­der för 7,5 mil­jo­ner kro­nor.

TILL­SAM­MANS MED ägar­na av de två grann­fas­tig­he­ter­na gick bo­la­get re­dan hös­ten 2015 in med en öns­kan till kom­mu­nen om att ”ut­veck­la he­la om­rå­det till ett va­ri­e­rat och trivsamt om­rå­de”.

Ny­li­gen av­veck­la­des Skrea mo­tell som bo­en­de för asyl­sö­kan­de, i och med att Mi­gra­tions­ver­ket in­te läng­re be­hö­ver plat­ser­na. Även dess­förin­nan har det gam­la mo­tel­let an­vänts som ett mer till­fäl­ligt bo­en­de, ibland i sam­ar­be­te med so­ci­al­tjäns­ten för per­so­ner som an­nars haft svårt att hit­ta bostad.

Bygg­na­der­na har vis­ser­li­gen re­no­ve­rats på se­na­re år men det är knap­past ovän­tat att äga­ren har and­ra pla­ner än att be­hål­la det fö­re det­ta mo­tel­let med den nu­me­ra slit­na par­ke­rings­plat­sen.

SKREA MO­TELL VAR an­nars ett av de förs­ta mo­tel­len av ame­ri­kanskt snitt i Sve­ri­ge, då det öpp­na­de på 1950-ta­let. Dess­utom känt bland lång­tra­dar­chauf­fö­rer för Skrea­mac­kan, fa­lu­korv och ägg på en te­ka­ka.

Men det var länge se­dan, in­nan mo­tor­vä­gen flyt­ta­des läng­re bort.

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: HÅKAN BERG­STRÖM

SKREA MO­TELL. Här pla­ne­rar fas­tig­hets­ä­ga­ren för ny­bygg­da bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.