”USA mås­te slu­ta ho­ta Nordkorea”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett myc­ket säll­synt in­ter­vju­till­fäl­le yp­pa­de sig i går. Men Nord­ko­re­as am­bas­sa­dör i Sve­ri­ge ha­de ba­ra ett svar på al­la frå­gor om Ko­rea-kri­sen:

– Lös­ning­en är att USA slu­tar ho­ta Nordkorea med kärn­va­pen.

Det har gått fle­ra år se­dan en nord­ko­re­ansk am­bas­sa­dör nå­gon­stans i värl­den fram­träd­de så här öp­pet, en­ligt Niklas Swan­ström, chef för In­sti­tu­tet för sä­ker­het­s­och ut­veck­lings­po­li­tik (ISDP).

Där­för var det över­ras­kan­de att Yong Dok Kang tac­kat ja till att fö­re­lä­sa om spän­ning­ar­na på Ko­re­a­halvön ur ett nord­ko­re­anskt per­spek­tiv.

In­för ISDP:S in­bjud­na ex­per­ter och jour­na­lis­ter tog am­bas­sa­dö­ren till or­da på en eng­els­ka svår att upp­fat­ta. Hög­läs­ning­en ur ett fy­ra si­dor långt do­ku­ment tog en knapp kvart. Han kom med två tyd­li­ga hu­vud­bud­skap:

• FN:S sä­ker­hets­råd har in­te lag­lig rätt att be­slu­ta om sank­tio­ner.

• Nordkorea har rätt att för­sva­ra sig mot USA:S kärn­va­pen­hot.

Ef­ter­föl­jan­de frå­gestund blev lätt ab­surd. Ex­per­ter­nas in­sat­ta frå­gor fick am­bas­sa­dö­ren att dra fram en pap­pers­bunt:

– Vän­li­gen låt mig hit­ta sva­ret, sa­de Yong Dok Kang.

– Den här (frå­gan) var myc­ket en­kel, sa­de han för­nöjt och blädd­ra­de i sitt ”fa­cit” – och kom med än­nu en ha­rang om USA:S fi­ent­li­ga age­ran­de: De grund­läg­gan­de or­sa­ker­na till de upp­trap­pa­de spän­ning­ar­na på ko­re­ans­ka halvön är USA:S kärn­va­pen­hot och ge­men­sam­ma mi­li­täröv­ning­ar med Syd­ko­rea samt Fn­sank­tio­ner­na.

Lars Pe­der­sen/tt

FOTO: SUSANNA PERS­SON ÖSTE/TT

Am­bas­sa­dör Yong Dok Kang har ett pap­per med för­be­red­da svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.