Na­zis­ter får plats i Al­me­da­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Öp­pet na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, kom­mer att fin­nas på plats un­der Al­me­dals­vec­kan i som­mar.

Pro­jekt­le­da­re Mia Stu­h­re, som be­hand­lar NMR:S an­sök­ning att hyra mark­plats, sä­ger att det är vik­tigt att va­ra ne­u­tral i sin be­döm­ning.

– Jag stäl­ler mig in­te bakom par­ti­et på nå­got vis. Men vi har en grund­lag och det här är ett re­gi­stre­rat par­ti. Jag kan in­te sä­ga nej för att de­ras åsik­ter skil­jer sig, sä­ger hon.

Po­li­sen vän­tas god­kän­na par­ti­ets an­sö­kan om mark­plats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.