Lutt­ra­de pa­ri­sa­re bi­ter ihop

Terror­då­det kan gyn­na Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen i frans­ka pre­si­dent­va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En gång är ing­en gång. Två gång­er är en vana. Och tre då? El­ler fy­ra?

– Det går in­te att gö­ra någon­ting åt det, sä­ger pa­ri­sa­ren Pa­trick med en suck se­dan Frank­ri­kes hu­vud­stad än en gång ut­satts för terror.

Då­det kan gyn­na Ma­ri­ne Le Pen i mor­gon­da­gens pre­si­dent­val.

Åte­ri­gen sam­las bloms­ter­kvas­tar på trot­to­a­ren i Pa­ris. Den här gång­en hedras Xa­vi­er Ju­ge­lé, 37, fransk po­lis, med­lem i kå­rens Hb­tq-för­bund och en av dem som ryck­te ut till Ba­taclan-te­a­tern un­der de isla­mis­tis­ka terror­då­den den 13 no­vem­ber 2015.

– Den här kon­ser­ten är för att fi­ra li­vet. För att sä­ga nej till ter­ro­ris­ter­na, sa­de Ju­ge­lé ef­ter att ha lyss­nat på den min­neskon­sert som brit­tis­ke popstjär­nan Sting höll när Ba­taclan åter­öpp­na­de i hös­tas, rap­por­te­rar tid­ning­en Le Fi­garo.

Nu är Ju­ge­lé själv det se­nas­te off­ret för ter­rorn. Han sköts till döds i tors­dags kväll på pa­rad­ga­tan Champ­se­lysé­es i cen­tra­la Pa­ris. Gär- nings­man­nen, en 39-årig fransk med­bor­ga­re, fler­fal­digt dömd för al­le­han­da brott, sköts se­dan själv ihjäl.

– Han kun­de snabbt iden­ti­fie­ras som Ka­rim Cheur­fi. Han var känd av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re, sa­de åkla­ga­ren Franço­is Mo­lins på en press­kon­fe­rens i går.

Han be­kräf­ta­de många av de upp­gif­ter som fun­nits re­dan se­dan ti­di­ga­re un­der da­gen om Cheur­fis bak­grund

Han ska ha för­hörts ti­di­ga­re i år ef­ter tips om att han sagt sig vil­ja döda po­li­ser ”som hämnd för dö­dan­det av mus­li­mer i Sy­ri­en”. Po­li­sen fann dock inga skäl att hål­la ho­nom gri­pen, rap­por­te­rar fransk press. Un­der en hus­rann­sa­kan i hans hem i går ska emel­ler­tid ”tec­ken på ra­di­ka­li­se­ring” ha hit­tats, upp­ger po­liskäl­lor för tid­ning­en Le Mon­de.

”Fle­ra per­so­ner” i hans när­het har sam­ti­digt för­hörts.

Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen sa­de i ett tal mor­go­nen ef­ter at­tac­ken att gräns­kon­trol­ler bor­de åter­in­fö­ras och att al­la ut­län­ning­ar som står un­der be­vak­ning av sä­ker­hets­tjäns­ter­na bor­de ut­vi­sas.

Pre­miär­mi­nis­tern Ber­nard Ca­ze­neu­ve an­kla­ga­de ge­nast Le Pen för att ”skam­löst” dra nyt­ta av då­det, och sa­de att hen­nes par­ti, in­vand­rings­fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la fron­ten, ”ef­ter var­je at­tack för­sö­ker att ut­nytt­ja den rent po­li­tiskt”.

At­tac­ken på kan i viss mån gyn­na Le Pen, tror jour­na­lis­ten och Frank­ri­ke­kän­na­ren Ing­ma­rie Fro­man.

–Jag tror in­te att terror­då­det på­ver­kar folk som re­dan har be­stämt sig, dä­re­mot kan det ju på­ver­ka dem som in­te har be­stämt sig än. I så fall kan man tän­ka sig att det blir Ma­ri­ne Le Pen som får de­ras sym­pa­ti­er. Men nå­got skred tror jag in­te att det blir, sä­ger Fro­man.

Det är möj­ligt att an­kla­gel­ser­na om att hon för­sö­ker po­li­ti­se­ra då­det kan lig­ga Le Pen i fa­tet om det vi­sar sig att gär­nings­man­nen var en kåk­fa­ra­re som ha­tar po­li­ser sna­ra­re än en isla­mis­tisk ter­ro­rist, tror Fro­man.

Tre av kan­di­da­ter­na i pre­si­dent­val, Ma­ri­ne Le Pen, obe­ro­en­de Em­ma­nu­el Macron och hö­gerns kan­di­dat Franço­is Fil­lon, ställ­de i går in pla­ne­ra­de pro­gram­punk­ter i si­na kam­pan­jer ef­ter då­det. (Tt-reu­ters-afp)

FOTO: CHRISTOPHE ENA/AP

Mör­da­de po­lis­man­nen hed­ra­des. Folk stan­na­de i går till vid plat­sen där po­lis­man­nen Xa­vi­er Ju­ge­lé, 37, sköts ihjäl i tors­dags kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.