Ex­pert: Då­det kan trig­ga fler

Ef­ter ter­ror­at­tac­ken: ”Vi kan in­te sit­ta och vän­ta på att folk själ­va ska sö­ka hjälp”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Risk finns att terror­då­det i Stock­holm trig­gar and­ra inom de ra­di­ka­la mil­jö­er­na i Sve­ri­ge.

Sam­ti­digt är sam­häl­let på många sätt fort­fa­ran­de kraft­löst när det gäl­ler att han­te­ra Is­åter­vän­da­re och and­ra ra­di­ka­li­se­ra­de, en­ligt ex­per­ter.

Två vec­kor har gått se­dan terror­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm som skör­da­de fy­ra liv. Frå­gan många stäl­ler sig nu är om det går att und­vi­ka att det hän­der igen. En­ligt ex­per­ter bris­ter de svens­ka in­sat­ser­na mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism på en rad punk­ter.

– Det ar­be­te som be­dri­vits hit­tills – i viss me­ning har det va­rit för­lo­ra­de år, sä­ger Pe­der Hyl­lengren, fors­ka­re vid För­svars­hög­sko­lan.

Bet­tan By­vald, so­ci­al­ar­be­ta­re i Ang­e­red som job­bar med Is-åter­vän­da­re, är in­ne på sam­ma lin­je. Och när åt­gär­der dröjt har ex­tre­mis­men kun­nat växa sig star­ka­re. Hon be­fa­rar att då­det kan trig­ga per­so­ner i de ra­di­ka­la mil­jö­er­na.

– De som har tan­kar om att för­bätt­ra sitt liv ge­nom ji­had men in­te kan åka till Sy­ri­en nu, de kan se ett så­dant här dåd som en ut­väg. Unga män­ni­skor som vi har kon­takt med har de här åsik­ter­na. De har Is-flag­gan på sin Fa­ce­book, de tyc­ker att IS gör nå­got gott för mus­li­mer och de ser väst som ett hot, sä­ger Bet­tan By­vald.

Fa­ran har va­rit känd länge. De fles­ta ter­ro­ris­ter är in­te, som Aki­lov, in­vand­ra­re ut­an bå­de föd­da och upp­väx­ta i ett eu­ro­pe­iskt land. Re­san­det till IS har i prin­cip upp­hört, sam­ti­digt som grup­pen upp­ma­nat till at­tac­ker på hem­ma­plan.

– Då­det på Drott­ning­ga­tan kan de­fi­ni­tivt trig­ga and­ra, bland an­nat ef­tersom det fram­står som så en­kelt. Man be­hö­ver inga kun­ska­per i hur man till­ver­kar en bomb el­ler lik­nan­de ut­an här gäl­ler det i stort sett ba­ra att kun­na tryc­ka gaspe­da­len i mat­tan. För­må­gan att ge­nom­fö­ra at­ten­tat har sänkts re­jält, sä­ger Pe­der Hyl­lengren.

Han be­to­nar sam­ti­digt att mo­ti­vet till at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan fort­fa­ran­de är oklart. Ing­en grupp har hel­ler ta­git på sig an­sva­ret.

Re­ge­ring­en har pre­sen­te­rat en rad åt­gär­der för att för­bätt­ra kam­pen mot ex­tre­mism.

Kri­mi­na­li­se­ring av del­ta­gan­de i ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner ska snabbut­re­das.

En myn­dig­het ska per­ma­nent an­sva­ra för ar­be­tet mot ex­tre­mism, man vill in­fö­ra na­tio­nel­la ope­ra­ti­va in­satsteam och se över de sek­re­tess­reg­ler som hind­rar in­for­ma­tions­ut­byte mel­lan ex­em­pel­vis Sä­po och kom­mu­ner.

– Det skul­le onek­li­gen gö­ra att vi är li­te bätt­re rus­ta­de. Se­dan finns det ald­rig någ­ra ga­ran­ti­er mot någon­ting. De som åter­vänt från Sy­ri­en kan va­ra far­li­ga många år fram­ö­ver, och de kom­mer in­te att straf­fas ret­ro­ak­tivt. Det finns en risk att de kom­mer att hål­la liv i de ra­di­ka­la mil­jö­er­na un­der lång tid fram­ö­ver i Sve­ri­ge, sä­ger Pe­der Hyl­lengren.

Det be­hövs mer upp­sö­kan­de ar­be­te och mer ar­be­te på in­di­vid­ni­vå, an­ser han.

– Tra­di­tio­nellt job­bar in­te so­ci­al­tjäns­ten så. Men det skul­le verk­li­gen be­hö­vas. Vi kan in­te sit­ta och vän­ta på att folk själ­va ska sö­ka hjälp el­ler bli an­mäl­da, sä­ger Bet­tan By­vald.

An­ja Haglund/tt

FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Oro­lig. Bet­tan By­vald, so­ci­al­ar­be­ta­re i Ang­e­red som job­bar med Is­åter­vän­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.