Stu­die vill änd­ra ögon­scre­e­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

An­pas­sad ögon­scre­e­ning för pa­ti­en­ter med typ 1­di­a­be­tes kan spa­ra myc­ket peng­ar för sjuk­vår­den, en­ligt en ny stu­die.

Per­so­ner med typ 1-di­a­be­tes li­der ökad risk för att drab­bas av re­ti­no­pa­ti, kärlska­dor på nät­hin­nan i ögats bak­re del. I Sve­ri­ge och i många and­ra län­der un­der­söks pa­ti­en­ter som in­te har tec­ken på förändringar vartan­nat år. Nu fö­re­slår fors­kar­na bakom den nya stu­di­en, som har pub­li­ce­rats i New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne, att an­ta­let un­der­sök­ning­ar i stäl­let bör ba­se­ras på den en­skil­de pa­ti­en­tens risk för re­ti­no­pa­ti, skri­ver Da­gens Medicin.

Björn Eli­as­son, ad­jun­ge­rad pro­fes­sor vid Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Gö­te­borg, tyc­ker att re­sul­ta­ten är väl­digt in­tres­san­ta.

–De skul­le in­te be­hö­va un­der­sö­kas li­ka of­ta som i dag. Det skul­le i sin tur mins­ka sjuk­vår­dens ar­bets­be­last­ning ut­an att di­a­gnosti­ken av åt­gärdskrä­van­de förändringar för­dröjs, sä­ger han till tid­ning­en.

Fors­kar­na har följt 1 400 pa­ti­en­ter un­der mer än 30 år, och ta­git fram en al­go­ritm som be­räk­nar ris­ken för re­ti­no­pa­ti.

Med det nya för­sla­get på stra­te­gi för hur of­ta de oli­ka pa­ti­en­ter­na bör un­der­sö­kas skul­le an­ta­let scre­e­ning­till­fäl­len kun­na hal­ve­ras, skri­ver fors­kar­na. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

En ny stra­te­gi för ögon­scre­e­ning kan mins­ka kost­na­der­na inom sjuk­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.