Im­por­ten ökar mer än ex­por­ten

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVSMEDEL: Ef­ter Sve­ri­ges Eu-in­trä­de har im­por­ten av livsmedel ökat. Tren­den fort­sät­ter.

En­ligt Jord­bruks­ver­ket upp­gick im­por­ten 2016 till 97 mil­jar­der kro­nor, fy­ra pro­cent mer än 2015. Ex­por­ten upp­gick till 45 mil­jar­der kro­nor, vil­ket är en ök­ning med två pro­cent. Des­sa siff­ror ex­klu­de­rar fisk.

Främst ökar vär­det av im­por­te­rad frukt, grön­sa­ker, ol­jor och fet­ter, soc­ker, kaf­fe och to­bak. Dan­mark, Ne­der­län­der­na och Tyskland står för 43 pro­cent av vår im­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.