ARN: Katt kan in­te gå in när larm gått

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Huslar­met lar­mar på nat­ten och kat­ten kom­mer in­te in i de om­rå­den som sen­so­rer­na löst ut. Kon­su­men­ten vill hä­va kö­pet.

Man­nen i Alingsås har på­ta­lat pro­ble­met till fö­re­ta­get Larm & Låskil­lar­na AB fle­ra gång­er och dess­utom an­märkt på den för­säm­ra­de funk­tio­nen när han in­te kan lar­ma på grund av de felin­di­ke­ring­ar som upp­stått. Kon­su­men­ten tror in­te att det är fel på lar­met, ut­an på in­stal­la­tio­nen.

FÖ­RE­TA­GET HAR mot­satt sig kra­vet ef­tersom en ”djur­dec­ka­re” har in­stal­le­rats på kun­dens be­gä­ran och att lar­met en­ligt ho­nom ska va­ra på nat­te­tid. Fö­re­ta­get har på­pe­kat att lar­men or­sa­kas av kat­ten. En del åt­gär­der har gjorts och bo­la­get har där­ef­ter in­te fått någ­ra te­le­fon­sam­tal från kun­den.

All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den re­kom­men­de­ra­de i sitt be­slut att ef­tersom larm ut­lösts ef­ter att även ”djur­dec­ka­ren” mon­te­rats ned ty­der det på system­fel i lar­met och att det­ta ska av­hjäl­pas kost­nads­fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.