Kra­mer är på jakt ef­ter en Vm-bil­jett

Hallands Nyheter - - Sporten - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

Det är ing­et att stic­ka un­der stol med – må­let är att få kom­ma med till VM i Mex­i­ko. Fal­ken­bergs Sim­klubbs Ag­nes Kra­mer vet vart hon vill och job­bar hårt för att nå dit.

I hem­ma­täv­ling­en Fal­ken­berg Race gav Ag­nes Kra­mer ett visst form­be­sked. Två andra­plat­ser, men fram­för allt, en vinst på pa­rad­distan­sen 100 me­ter ryggsim.

– JAG TYC­KER ATT det gick okej, ha­de jag sim­mat li­ka bra he­la vägen, som jag gjor­de un­der de förs­ta 50 me­ter­na, så ha­de jag lyc­kats få till ett per­son­bäs­ta, sa Ag­nes om ryggsimslop­pet i Klit­ter­ba­det.

HON TÄV­LAR I klass S8, i det för ut­om­stå­en­de krång­li­ga klass­nings­sy­ste­met i han­di­kapp­sim­ning­en.

– Jag har en halv­si­dig cp-ska­da, be­rät­tar Ag­nes, om klass­ning­en. En­kelt ut­tryckt, ena si­dan av krop­pen fun­kar, den and­ra säm­re.

Ag­nes bor kvar i Åled, men har gjort ett klub­byte, ta­git sim­ta­get från Lax­en i Halm­stad till Fal­ken­berg Sim­klubb.

– Det känns så bra, som en nystart. Nu har jag hit­tat en trä­na­re som sät­ter grän­ser, vill sat­sa och ser möj­lig­he­ter, sä­ger Ag­nes om Ul­ri­ke Feld­hu­sen, trä­na­ren i Fal­ken­berg.

Ag­nes Kra­mer kom med i det svens­ka lands­la­get i slu­tet av 2015. Nu är sik­tet in­ställt mot VM i Mex­i­ko.

– Jag har va­rit med på EM ti­di­ga­re, blev åt­ta i två fi­na­ler, be­rät­tar Ag­nes.

– Jag ska för­sö­ka kva­la mig in. Det är årets sto­ra mål. Men sen vill jag ju själv­fal­let för­bätt­ra tek­ni­ken så myc­ket som möj­ligt.

DET HAND­LAR OM att kla­ra minst en A-kval­tid, och gär­na någ­ra B-tider ock­så, för att få en Vm-bil­jett. Ag­nes har hit­tills kla­rat en B-kval­tid, just på 100 m rygg.

Här­näst vän­tar ett två­vec­kors trä­nings­lä­ger med lands­la­get i maj, på hög höjd, i Spa­ni­en.

– Mex­i­ko-vm går ju på hög höjd i slu­tet av sep­tem­ber, så det gäl­ler att vän­ja sig, sä­ger Ag­nes för­hopp­nings­fullt. Har du nå­gon fö­re­bild i din id­rott?

– Maja Rei­chardt är fan­tas­tisk. En jät­te­bra sim­ma­re men ock­så hjälp­sam mot and­ra. Av hen­ne kan man all­tid få råd och tips.

Bild: PRI­VAT

HAR FLYTET. Ryggsim­met är Ag­nes Kra­mers spe­ci­a­li­tet och det är fram­för allt i det sim­sät­tet som hon hop­pas kva­la in till Vm-lands­la­get.

Bild: PRI­VAT

NÖJD VARBERGSKVARTETT. Fy­ra sim­ma­re från Var­bergs Parasport som del­tog med den äran i Fal­ken­berg Race. Från väns­ter Ro­se-ma­rie Ro­berts­son, Elin Sjöstrand, Sti­na Gustafsson och Lu­kas An­tons­son..

Bild: PRI­VAT

VILL TILL MEX­I­KO. Ag­nes Kra­mer ja­gar en A-kval­tid för att få åka med lands­la­get till VM i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.