Lil­jen­bäck vet hur kom­pi­sen fun­ge­rar

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Förkyl­ning­en har lagt sig och An­ton Lil­jen­bäck är re­do för spel igen. Upp­dra­get mot Frej Tä­by? Att få stopp på kom­pi­sen Nsi­ma Pe­ter.

An­ton Lil­jen­bäck fanns ald­rig med på pla­nen mot Dal­kurd. En för­kyl­ning gjor­de att han var tvung­en att kas­ta in han­du­ken i sis­ta stund.

– Nu är det myc­ket bätt­re. Jag var med på trä­ning­en i förr­går och i dag (läs fre­dag), och jag är med i match­trup­pen. Sen får vi se om jag är med i star­tel­van el­ler in­te, sä­ger An­ton Lil­jen­bäck, vars plats togs av Pär Asp.

– Jag var med där­up­pe, om jag ha­de hun­nit till­frisk­na, men jag satt på läk­ta­ren. Vi mis­sa­de en straff och någ­ra and­ra rik­tigt bra lä­gen, men de ha­de ock­så en del lä­gen. En po­äng bor­ta mot Dal­kurd får man va­ra nöjd med, men kun­de näs­tan ha fått med oss en trea, sä­ger An­ton.

Möj­lig­he­ten finns att den kom­mer på lör­dag mot Frej.

– Det hop­pas he­la la­get på, det märks att al­la är spel­sug­na och vi ska få in vins­ter.

SPE­LAR­NA HAR DOCK in­te fått nå­gon of­fi­ci­ell el­va - än.

– Jag vet in­te om Jör­gen (Wå­le­mark) vill hål­la på den. Det är li­te små­sjuk­do­mar i trup­pen.

Det gäl­ler bland and­ra Oli­ver Sil­ver­holt som sägs va­ra ”på grän­sen”.

I mot­stån­dar­la­get åter­finns Bois för­ra skyt­te­kung Nsi­ma Pe­ter.

– En stark for­ward som är fy­sisk och kan gå i djupled. Jag har spe­lat med ho­nom själv i två år och vet hur han fun­ge­rar, det ska in­te va­ra så svår­läst, sä­ger An­ton.

Li­ve­rap­por­te­ring

HN:S Mat­ti­as Nilsson li­ve­rap­por­te­rar från Påsk­bergsval­len kloc­kan 16.00 på hn.se

Nsi­ma Pe­ter står på två mål så här långt. Bå­da gjor­des mot Åtvi­da­berg.

– Jag har sett må­len. Det är gans­ka bra mål och han har sä­kert bra själv­för­tro­en­de. Men det blir in­te någ­ra på Påsk­bergsval­len, lo­var Lil­jen­bäck.

Det gick gans­ka snabbt när Nsi­ma Pe­ter väl val­de Frej.

– Han åk­te ju till Ni­ge­ria, sen såg man i tid­ning­en att han var klar för Frej. Jag skrev grat­tis, men jag vet in­te rik­tigt var­för han in­te stan­na­de i Bois. Han är trev­lig och dess­utom en bra fot­bolls­spe­la­re.

KIL­LAR­NA HÅL­LER fort­fa­ran­de kon­tak­ten och bru­kar öns­ka varand­ra lyc­ka till in­för mat­cher - men kanske in­te just på lör­dag.

– Det får bli en high fi­ve in­nan match, men sen är det 100 pro­cent fo­kus.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN

DU­ELL ATT VÄN­TA. An­ton Lil­jen­bäck i kamp med Jo­han El­man­der. På lör­dag vän­tar dock dus­ter med kom­pi­sen Nsi­ma Pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.