Sä­song­en kan va­ra över för Ibra­hi­mo­vic

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

En­ligt me­di­e­upp­gif­ter runt om i Eu­ro­pa ska bå­de det främ­re och bak­re kors­ban­det ha gått av för Zla­tan Ibra­hi­mo­vic.

Den 35-åri­ge svens­ke stjär­nan vän­tas ope­re­ras inom de kom­man­de da­gar­na, och kan bli bor­ta länge från fot­bol­len.

Sky Ita­lia-jour­na­lis­ten Gi­an­luca Di Mar­zio upp­ger på sin egen webb­plats att bå­de det främ­re och bak­re kors­ban­det i hö­gerk­nät är av.

På gi­an­luca­di­mar­zio.com skri­ver han att Ibra­hi­mo­vic un­der­sök­tes med mag­net­ka­me­ra un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen, och att svens­ken ska ope­re­ras av en spe­ci­a­list i USA så snart som möj­ligt.

EN KÄLLA BE­RÄT­TAR för brit­tis­ka Sky Sports att Ibra­hi­mo­vics sä­song tro­ligt­vis är över. Frå­gan är om det även gäl­ler för he­la hans kar­riär.

Ibra­hi­mo­vic föll ef­ter en du­ell i 93:e match­mi­nu­ten mot An­der­lecht i Eu­ro­pa Le­a­gue. Han gri­ma­se­ra­de il­la och tog sig för hö­ger knä in­nan han led­des av pla­nen.

– Jag vill vän­ta och se, och va­ra op­ti­mis­tisk, men det är jag in­te. Min känsla är in­te bra, sa­de Man­ches­ter Uni­teds trä­na­re José Mou­rin­ho ef­ter mat­chen.

Till BT Sport sa­de trä­na­ren att han in­te trod­de att ska­dor­na var lind­ri­ga.

– Jag fö­re­drar att vän­ta tills al­la tes­ter är gjor­da, och se­dan kom­men­te­ra. Men ny­he­ter­na är täm­li­gen ne­ga­ti­va.

Ska­dan in­träf­fa­de på tors­dags­kväl­len un­der mat­chen som Man­ches­ter Uni­ted vann med 2–1 ef­ter för­läng­ning. Där­med tog sig la­get vi­da­re till se­mi­fi­nal.

Men nu ser Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ut att gå mis­te om sin dröm­fi­nal, som spe­las på Fri­ends are­na i Stock­holm den 24 maj.

IBRA­HI­MO­VIC FICK VÅRD bred­vid pla­nen ef­ter ska­dan, och lin­ka­de se­dan i väg in i spelar­tun­neln. Svens­ken är la­gets främs­te mål­skytt, med 28 mål den här sä­song­en.

Lag­kam­ra­ten Lu­ke Shaw lät mer po­si­tiv än sin trä­na­re. Han sa­de att Ibra­hi­mo­vic gått om­kring i om­kläd­nings­rum­met ef­ter mat­chen.

– Jag vet in­te om­fatt­ning­en av hans ska­da för­stås, men jag såg ho­nom där­in­ne och han var op­ti­mis­tisk. För­hopp­nings­vis är det in­te allt för il­la för ho­nom, sä­ger Shaw till Af­ton­bla­det.

Man­ches­ter Uni­teds press­av­del­ning sä­ger att ett när­ma­re be­sked om svens­kens ska­da kom­mer först på sön­dag in­för mat­chen mot Bur­ne­ly, en­ligt Af­ton­bla­det.

Bil­der: DAVE THOMPSON

Zla­tan Ibra­hi­mo­mi­vic ska­da­de sig i slut­se­kun­der­na i mat­chen mot An­der­lecht och fick hjäl­pas av pla­nen. ”Jag vill vän­ta och se, och va­ra op­ti­mis­tisk, men det är jag in­te”, sä­ger Uni­ted-trä­na­ren José Mou­rin­ho.

GRINADE IL­LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.