Värl­dens blic­kar vänds mot El Clá­si­co

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Re­al Madrid har chan­sen att kopp­la ett re­jält grepp om La Liga-ti­teln när värs­ta ri­va­len Bar­ce­lo­na un­der sön­dags­kväl­len gäs­tar San­ti­a­go Ber­nabéu i El Clá­si­co. – He­la värl­den stan­nar prak­tiskt ta­get upp. Ba­ra att pra­ta om mat­chen ger mig gås­hud, sä­ger Re­al Madrids Mar­ce­lo.

Pre­cis var­je gång Re­al Madrid och Bar­ce­lo­na ställs mot varand­ra be­skrivs mö­tet som nå­got mer än en fot­bolls­match. Även om kly­schor­na är ut­nöt­ta och över­an­vän­da går det in­te att kom­ma ifrån att det för­mod­li­gen in­te finns nå­got an­nat mö­te i fot­bolls­värl­den som är så sym­bol­lad­dat som El Clá­si­co med all histo­ria, ri­va­li­tet och po­li­tik när Ka­ta­lo­ni­en ställs mot hu­vud­sta­den i ett mö­te som splitt­rar Spa­ni­en och at­tra­he­rar he­la värl­dens fot­bolls­in­tres­se­ra­de blic­kar. Och även om man ska­lar bort al­la de där de­lar­na ut­ö­ver själ­va fot­bol­len står vi än­då kvar med ett mö­te mel­lan två av värl­dens störs­ta fot­bolls­klub­bar, med värl­dens främs­ta fot­bolls­spe­la­re.

– He­la värl­den stan­nar prak­tiskt ta­get upp för att tit­ta. Det är en enorm match. Al­la spe­la­re vill del­ta och fol­ket på ga­tan pra­tar om mat­chen re­dan en må­nad in­nan den spe­las. Ba­ra att ta­la om mat­chen ger mig gås­hud, sä­ger Mar­ce­lo till Sky Sports.

Ut­ta­lan­det må få en och an­nan astro­fy­si­ker att ska­ka på hu­vu­det, men bud­ska­pet är tyd­ligt: Det rör sig om ett oer­hört stort mö­te. Re­al Madrid kli­ver in i mat­chen med ett fast grepp om förstap­lat­sen i La Liga. Los Blan­cos lig­ger tre po­äng fö­re Bar­ce­lo­na och har dess­utom en match mind­re spe­lad och en se­ger i sön­da­gens El Clá­si­co skul­le kun­na bli av­gö­ran­de i ti­tel­stri­den.

– Vi är i bra form, men är med­vet­na om att det är många mat­cher kvar att spe­la. Al­la är vik­ti­ga, men sär­skilt den här mot en di­rekt ri­val. Vi kli­ver in i El Clá­si­co i en per­fekt tid­punkt och med myc­ket en­tu­si­asm. Vi är re­do, sä­ger Mar­ce­lo.

DET ÄR IN­TE all­tid be­då­ran­de vac­kert när Re­al Madrid spe­lar fot­boll, men de har ut­veck­lat en för­må­ga att så gott som all­tid hit­ta en väg till se­ger. Spe­la­ren Zi­nedi­ne Zi­da­ne var en ele­gant, men en si­da som säl­lan kom­mer fram när man ro­man­ti­se­rar över Re­al Madrid-ma­na­gerns spe­lar­da­gar är vil­ken vinnar­men­ta­li­tet han be­satt och vil­ket enormt ar­be­te han var vil­lig att läg­ga ner. Sam­ma egen­ska­per vi­sar han upp som ma­na­ger när han med lugn och hårt ar­be­te har lett Re­al Madrid till fan­tas­tis­ka re­sul­tat un­der si­na dry­ga 15 må­na­der i klub­ben. Re­al Madrid vann Cham­pi­ons Le­a­gue un­der hans förs­ta sä­song och har al­la möj­lig­he­ter att upp­re­pa be­drif­ten i år ef­ter att man i tis­dags slog nytt re­kord ge­nom att för sjun­de sä­song­en i rad ta sig till se­mi­fi­nal ef­ter att ha be­seg­rat Bay­ern Mün­chen i en kon­tro­ver­si­ell re­tur­match, med fle­ra tvek­sam­ma dom­slut.

Cham­pi­ons Le­a­gue-vec­kan blev desto dyst­ra­re för Bar­ce­lo­na, som slogs ut ef­ter att ha bli­vit nol­lat över två mö­ten mot Ju­ven­tus. Det blev ing­en ny re­mon­ta­da den här gång­en. Ing­en upp- rep­ning av Psg-mat­chen. Bar­ce­lo­na står in­för en pe­ri­od av tuf­fa be­slut. Från sty­rel­se­rum­met än­da ner till fot­bolls­pla­nen har Bar­ce­lo­na för­änd­rats och flyt­tat sig läng­re och läng­re bort från Jo­han Cruyff-ide­a­len man ti­di­ga­re levt ef­ter. Fot­bol­len är ra­ka­re med mind­re fo­kus på bol­l­in­ne­hav och högt pres­spel och den be­röm­da La Ma­sia-aka­de­min spot­tar in­te ut spe­la­re som förr. Lu­is En­ri­que läm­nar ef­ter sä­song­en och klub­ben står in­för ett väg­skäl. Men först har han ett jobb kvar att slut­fö­ra och Bar­ce­lo­na har alltjämt myc­ket kvar att spe­la för. Ka­ta­la­ner­na är fi­nalkla­ra i Co­pa del Rey och kan vid se­ger på San­ti­a­go Ber­nabéu kli­va upp i ta­bell­topp i La Liga, om än med en match mer spe­lad än Re­al Madrid. Och Lu­is En­ri­que kom­mer fort­sät­ta käm­pa så länge det finns nå­got att käm­pa för.

– Jag är en kri­ga­re, pre­cis som mi­na spe­la­re. Den här klub­ben har gett mig så myc­ket gläd­je, men jag trivs som all­ra bäst i vec­kor som den här, när vi be­fin­ner oss i krig, sä­ger han. Och han får med­håll från Ge­rard Piqué:

– En stor match vän­tar och vi mås­te åka till Ber­nabéu och käm­pa. Vi har va­rit bra där på se­na­re år och även om vi in­te är i vårt all­ra bäs­ta slag så kan vi fort­fa­ran­de vin­na, sä­ger han.

OM BAR­CE­LO­NA LYC­KAS vin­na kom­mer ti­tel­stri­den i La Liga le­va än­da till slu­tet. Om Re­al Madrid tri­um­fe­rar säk­rar de för­mod­li­gen sin förs­ta li­ga­ti­tel se­dan 2011/12. Men all­de­les oav­sett kom­mer he­la värl­den att stan­na upp och fäs­ta ögo­nen på El Clá­si­co. Pre­cis som van­ligt.

Bild: IVAN ABANADES MEDINA

GIGANTERNAS KAMP. ”Ba­ra att pra­ta om mat­chen ger mig gås­hud”, me­nar Re­al Madrids Mar­ce­lo in­för mö­tet med Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.