I SIS­TA STUND

MED THOMAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

Pro­pul­sion är en häst för Olym­pi­a­tra­vets fi­nal och jag tror att han vin­ner ut­tag­nings­lop­pet i Umeå.

Se­dan kan vi bör­ja spe­ku­le­ra i vem som är Sve­ri­ges häf­ti­gas­te hingst; Nun­cio el­ler Pro­pul­sion?

Jag ut­går från att de här två världs­stjär­nor­na är bakom start­bi­len i Olym­pi­a­tra­vets fi­nal på Åby 29 april, lik­som någ­ra rik­tigt bra frans­ka häs­tar, en Na­dal Bro­li­ne som jo­ker och dess­utom hop­pas jag att DD’S Hit­man får ett wild card.

Vil­ket lopp det kan bli, el­ler hur?

Jag kun­de ha skri­vit vem som är Sve­ri­ges häf­ti­gas­te häst i in­gres­sen, men gjor­de det in­te. Var­för? Jo, det där lil­la fly­fo­ta­de sto­et De­li­cious US är nå­got all­de­les ex­tra – ja, kanske ut­sedd till Sve­ri­ges bäs­ta häst när vi gör bok­slut för året 2017.

Skärp­ning sport­che­fer!

Nu var det ba­ra kring tu­sen åskå­da­re på plats i Halm­stad när De­li­cious US flög fram till sin tolf­te ra­ka se­ger, nu på 1.10,4/1640a ef­ter en i prin­cip hopp­lös re­sa.

De­li­cious US är värd många fler åskå­da­re, hon är en världs­stjär­na. Men, trots bra vä­der, en le­dig dag un­der påsken och bra sport dök de in­te upp fler.

Sport­che­fer­na på lan­dets ba­nor gör nog så gott de kan, men dessvär­re räc­ker det in­te. De ver­kar ha ac­cep­te­rat att publi­ken svi­ker.

Nej, sat­sa på mer of­fen­siv mark­nads­fö­ring, gör den ock­så mer rik­tad mot in­di­vi­den och mot ho­mo­ge­na grup­pe­ring­ar i sam­häl­let.

Hur många i Halm­stad med om­nejd viss­te att världs­stjär­nan De­li­cious US skul­le va­ra där 17:e april?

In­te många, tror jag ...

En fräck spik i Umeå

Gi­vet­vis spi­kas Pro­pul­sion i V75-star­ten i Umeå. Och, Da­ni­el Redéns stjär­na kom­mer att ha hög­re streck­pro­cent än Mån­prin­sen AM – ett kall­blod som jag åter gar­de­rar ...

Dä­re­mot är Di­gi­tal Ar­chi­ve en fräck chans­spik. Lop­pet är egent­li­gen vidöp­pet, men Ro­bert Bergh har ta­git till al­la knep som man kan för att ba­na vägen för sin 7-åring från det­ta fi­na lä­ge.

Han kom till Berg­hs ranch i Sundsvall i ons­dags, så det är nä­ra till Umå­ker.

Halv­stängt hu­vud­lag, jänkar­vagn och bar­fo­ta. Vasst.

I öv­rigt; nu dags för 7 rätt!

Thomas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.