Di­gi­tal Ar­chi­ve fräck spik – Pro­pul­sion gi­ven bank

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

10 Mal­kin var he­ro­isk se­nast och Ro­bert Berg­hs 5-åring lär åter få gö­ra grov­job­bet. Han är här­dad över långt och van att ha be­svär­li­ga ut­gångs­lä­gen. 6 Mell­by Di­a­mant är Reijo Lil­jen­dahl upp­åt på och Ulf Ohls­son kom­mer att lad­da för spets från spring­spå­ret. 3 He­li­os Hå­le­ryd vill jag var­na för, dels har han sla­git Mal­kin och någ­ra till bra över långt, dels lär han stå kring 25 gång­er. Sex streck här.

10 Mån­prin­sen AM såg ald­rig ut som en vin­na­re se­nast, un­dan­ta­get sis­ta hund­ra och det är ju då det gäl­ler. Klart tuf­fa­re emot nu och jag vill var­na för 4 Tang­en Happ, nu med ra­cer­ba­lans. Och, glöm för allt i värl­den in­te Sm-vin­na­ren 11 Odin Ta­bac. Jör­gen West­holm har sä­kert väs­sat 14-åring­en or­dent­ligt in­för års­de­bu­ten.

7 Pro­pul­sion var fy­ra i Prix d’ame­ri­que och Da­ni­el Redén är hel­nöjd med hur 6-åring­en trä­nar in­för den här come­bac­ken. En gi­ven bank.

3 Glo­bal Trust snac­ka­des det gott om in­för Kri­te­rie-kva­let men han ga­lop­pe­ra­de då, ner­spe­lad till 26 för ti­an. Han spi­kas på mitt mind­re sy­stem men på det stör­re sex eki­page. Ry­sa­ren är 2 Vic de Luxe, nu bar­fo­ta runt om. 3 Po­in­til­list vann se­nast i över­läg­sen stil från led­ning­en och nu lå­ter pap­pa Jim so­nen Ke­vin kö­ra, en på­läst, skick­lig och små­fräck kusk­ta­lang. Läs­te att det blir jänkar­vagn för förs­ta gång­en på länge. Mot­stån­det är dock tufft och jag strec­kar en sex­tett.

5 To­bin Kro­nos har spets­lä­ge, se­dan lär de and­ra ra­da upp sig på in­ner­spå­ret. Ska nå­gon gö­ra grov­job­bet är det 7 Cru­za­do De­la Noche, om nu in­te 8 In Vain Sund for­ce­ras ut­vän­digt om stall­kam­ra­ten och på sätt lå­ser lop­pet. Tre streck – och det är klart fegt ...

4 Di­gi­tal Ar­chi­ve har stått på Berg­hs ranch i Sundsvall någ­ra da­gar, så det är ing­en lång re­sa till Umeå. Bar­fo­ta, jänkar­vagn och halv­stängt hu­vud­lag – en spik!

THOMAS SY­STEM

V75-1: 2, 3, 6, 8, 9, 10. Res: 1-11. V75-2: 4, 10, 11. Res: 5-9. V75-3: 7 Pro­pul­sion. Res: 3-5. V75-4: 2, 3, 7, 8, 9, 10. Res: 11-6. V75-5: 3, 4, 8, 9, 10. Res: 12-11. V75-6: 5, 7, 8. Res: 6-3. V75-7: 4 Di­gi­tal Ar­chi­ve. Res: 7-8. Sy­s­te­met är på 1620 ra­der och kos­tar 810 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 3 Glo­bal Trust i av­del­ning 4 blir det sy­s­te­met på 270 ra­der och det kos­tar då 135 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.