Ko­mik mitt i var­dags­li­vet

SCEN: AN­NI­KA ANDERSSON OCH THOMAS PETERSSON TILL LISEBERGSTEATERN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HANNA TORNBRANT 031-62 48 27 hanna.tornbrant@gp.se

Man pas­se­rar många namn som skim­rar tungt av te­a­ter­histo­ria, och med handav­tryck för­gyll­da i guld, i upp­för­slu­tet mot Lisebergsteatern. Gös­ta Ek­man och Karl Ger­hard är ba­ra två av många.

OCH TEATERTRUPPEN VI mö­ter in­nan­för väg­gar­na den­na kal­la april­dag när Li­se­berg rus­tar för Klubb­land­pre­miär och som­mar­sä­song, har ock­så al­la föt­ter fast för­ank­ra­de i en svensk, ko­misk få­ra. De får nå­got sär­skilt i blic­ken när man frå­gar om vad den här te­a­ter­sce­nen be­ty­der.

– En av Sve­ri­ges ab­so­lut bäs­ta sce­ner, sä­ger An­ni­ka Andersson och samt­li­ga nic­kar och hål­ler med.

– Man har ju folk i knät, men kan lyf­ta ett ögon­bryn och al­la ser det. Det luk­tar li­te skit i av­lop­pet ibland, men an­nars, för­u­tom det är det bra, sä­ger Thomas Petersson och al­la skrat­tar.

Här in­nan­för te­a­ter­väg­gar­na vän­tar en höst där publi­ken får stif­ta be­kant­skap med den ame­ri­kans­ke ma­nus­för­fat­ta­ren Sam Bobricks pjäs Re­mem­ber me? som över­sätts av Christof­fer Ben­dix­en och Thomas Petersson. Pär Ny­mark re­gis­se­rar och för­u­tom Petersson och Andersson in­går Ro­bin Steg­mar och Jo­an­na Eriks­son i skå­de­spe­lar­grup­pen.

SAM BOBRICK, som sagt att ing­et går upp mot att sit­ta i en sa­long och lyss­na på publi­kens skratt, fång­ar här upp en sär­skild fas i li­vet och fyl­ler den med myc­ket ko­mik och kär­lek, men ock­så en gnut­ta svär­ta. Thomas Petersson och An­ni­ka Andersson spe­lar det äk­ta pa­ret vars barn flyt­tat hem­i­från och som, i all fall på ytan, ver­kar ha det per­fek­ta li­vet.

DE HAR KÖPT en ny lä­gen­het i Gö­te­borg, de kan in­te ha det myc­ket bätt­re. Det är ba­ra det att plöts­ligt dy­ker hust­runs ung­doms­kär­lek upp, vil­ket stäl­ler sa­ker på än­da: Är kanske grä­set grö­na­re på and­ra si­dan?

– Det hand­lar myc­ket om den var­dag­li­ga hu­morn, jag är per­son­li­gen väl­digt för­tjust i den och det ska bli ro­ligt att gö­ra den här ro­li­ga och li­te fi­nur­li­ga ko­me­din med en di­a­log som är myc­ket av nyc­keln. Just i di­a­lo­gen kom­mer ock­så vi att nytt­ja det vi är bäst på sä­ger, An­ni­ka Andersson.

Minns du mig?, en ro­man­tisk ko­me­di om li­vet när bar­nen flu­git ut och dröm­mar­na tycks ha ta­git slut blir hös­tens sto­ra sats­ning på Lisebergsteatern. I hu­vud­rol­ler­na möts An­ni­ka Andersson och Thomas Petersson.

SKÅDESPELARNA OCH RE­GIS­SÖR Pär Ny­mark be­to­nar att det in­te är nå­gon fars, ut­an mer en klas­sisk ko­me­di. Mer åt sit-com hål­let, det blir inga för­veck­ling­ar med dör­rar som slängs och stängs och miss­för­stånd i klas­siskt fars­for­mat. Ma­nus­för­fat­ta­ren skri­ver på sin hem­si­da att han in­te vill läm­na folk ”själv­mords­be­näg­na”, och med det me­nar han att hans mål är att un­der­hål­la i förs­ta hand, in­te skri­va tunga dra­mer.

– Ja, ha, ha, det kan vi skri­va un­der på. Det vill vi in­te hel­ler, det har vi så många and­ra som gör. Jag tror in­te det blir någ­ra skils­mäs­sor hel­ler av vår pjäs, det blir nog sna­ra­re så att man kan sit­ta där i publi­ken och tän­ka att ”han är nog in­te så dum än­då”, sä­ger An­ni­ka Andersson.

”Det ska bli ro­ligt att gö­ra den här ro­li­ga och li­te fi­nur­li­ga ko­me­din med en di­a­log som är myc­ket av nyc­keln.” AN­NI­KA ANDERSSON

skå­de­spe­la­re

Bild: RO­BIN ARON OLS­SON

SER FRAM EMOT HÖS­TEN. I som­mar blir det Val­lar­nas fri­lufts­te­a­ter för An­ni­ka Andersson och bröl­lop och bröl­lops­re­sa för Thomas Petersson men i au­gusti drar re­pe­ti­tio­ner­na igång på Lisebergsteatern. I sep­tem­ber blir det premiär för Minns du mig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.