127 för­fat­ta­re kom­mer att boj­kot­ta Bokmässan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA DOMELLÖF-WIK 031-62 41 48 ma­ria.do­mel­lof@gp.se

Ett stort an­tal för­fat­ta­re har skri­vit på ge­men­samt upp­rop och väg­rar kom­ma in­nan ”led­ning­en för­vi­sar hö­gerex­tre­ma kraf­ter från Bokmässan”.

Ett stort an­tal namn­kun­ni­ga svens­ka för­fat­ta­re, bland dem aka­de­mi­le­da­mö­ter­na Sara Strids­berg och Klas Ös­ter­gren, väl­jer att boj­kot­ta Bokmässan. Det­ta på grund av Nya ti­ders med­ver­kan på mäs­san.

Även dra­ma­ti­ker, över­sät­ta­re och kri­ti­ker finns med bland dem som skri­vit på upp­ro­pet ini­ti­e­rat av för­fat­ta­ren och po­e­ten Hanna Nor­den­hök som 2013 fick GP:S lit­te­ra­tur­pris.

”Vi for­mu­le­rar vårt upp­rop som en väg­ran att del­ta till dess att led­ning­en för­vi­sar hö­gerex­tre­ma kraf­ter från mäs­san.” skri­ver hon.

BLAND NAM­NEN SOM skri­vit un­der upp­ro­pet finns en rad Gö­te­borgs­pro­fi­ler, bland dem för­fat­tar­na Jo­han­nes Anuyru, Khashay­ar Na­de­re­hvan­di och Gp-skri­ben­ter­na Mat­ti­as Hag­berg, Ma­lin Lindroth och Mikael van Reis.

– Jag hop­pas att vår strejk får Bokmässan att ta sitt för­nuft till fånga. Nya tider vill ge­nom hem­be­sök hos jour­na­lis­ter och mob­bing­kam­pan­jer skräm­ma dem till tyst­nad. För oss jour­na­lis­ter som rå­kat ut för det är det jät­te­job­bigt. Så job­bigt att det i läng­den kan le­da till att du drar dig för att skri­va om vis­sa sa­ker.

– Det här är en grupp män­ni­skor som är mot­stån­da­re till ytt­ran­de­fri­het. Då är det en tan­ke­vur­pa att tän­ka att de mås­te få del­ta på mäss­san i ytt­ran­de­fri­he­tens namn, sä­ger för­fat­ta­ren och Gp-med­ar­be­ta­ren Mat­ti­as Hag­berg.

HAN POÄNGTERAR ATT Bokmässan är en kom­mer­si­ell ak­tör med möj­lig­het att själ­va väl­ja vil­ka de väl­kom­nar som ut­stäl­la­re.

– De be­hö­ver in­te för­hål­la sig strikt en­bart till la­gen ut­an mås­te ock­så för­hål­la sig till sin egen mo­ral. Är det här som Nya tider äg­nar sig åt verk­li­gen okej?

Bok­mäs­sans vd Ma­ria Källs­son val­de i går att en­bart kom­men­te­ra för­fat­tar­strej­ken i ett kort­fat­tat mejl. Så här skri­ver hon:

”Vi be­kla­gar att des­sa för­fat­ta­re in­te kom­mer till årets bok­mäs­sa. Men vi re­spek­te­rar fullt ut att de har en an­nan stånd­punkt än vår. Åsikts­fri­het gäl­ler na­tur­ligt­vis även de för­fat­ta­re som av­står från att del­ta.”

Som­li­ga av de för­fat­ta­re och lit­te­rärt ak­ti­va per­so­ner som skri­vit på upp­ro­pet kom­mer i stäl­let med­ver­ka i al­ter­na­ti­va pro­gram sam­ti­digt som Bokmässan.

SO­FIA GRÄSBERG, verk­sam­hets­le­da­re på Gö­te­borgs Lit­te­ra­tur­hus, be­kräf­tar att pla­ne­ring­en är i full gång för ett lit­te­rärt scen­pro­gram bort­om Bokmässan, un­der mäss­da­gar­na i sep­tem­ber. Be­ho­vet av al­ter­na­tiv, så länge Nya tider del­tar på Bokmässan, har va­rit starkt hos Lit­te­ra­tur­hu­sets med­lems­för­e­ning­ar, bland dem Sve­ri­ges för­fat­tar­för­bund, Nät­verk­stan, tid­skrif­ter­na Ord & Bild och Glän­ta. Nu kom­mer för­fat­ta­re att in­ter­vju­as, böc­ker att pre­sen­te­ras och se­mi­na­ri­um att hål­las även på Världs­kul­tur­mu­se­et och Gö­te­borgs Lit­te­ra­tur­hus.

– Vi mås­te ta hand ock­så om de för­fat­ta­re som in­te kän­ner sig tryg­ga bland hö­gerex­tre­ma kraf­ter. De kan ock­så ha vik­ti­ga sa­ker att sä­ga och ska in­te tys­tas, sä­ger So­fia Gräsberg.

För­fat­tar­strej­ken ska­par enor­ma möj­lig­he­ter för den al­ter­na­ti­va lit­te­rä­ra sce­nen kon­sta­te­rar hon.

– Tänk vil­ka gre­jer vi kan gö­ra till­sam­mans! Det ska­par en obe­räk­ne­lig, po­si­tiv ener­gi som vi vill ta va­ra på.

Idéhisto­ri­kern Da­vid Karls­son och kul­tur­skri­ben­ten Mikael Löf­gren skri­ver just nu ock­så en bok om de­bat­ten, där de sam­lar ar­gu­men­ten och tu­rer­na kring Bokmässan och Nya tider. Boken kom­mer ut i sam­band med Bokmässan och kom­mer att pre­sen­te­ras på den al­ter­na­ti­va sce­nen.

Bild: GP/ARKIV

FÄR­RE DEL­TA­GA­RE. Den kom­man­de bokmässan kom­mer att få be­sök av be­tyd­ligt fär­re för­fat­ta­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.