”Pa­ren upp­le­ver enorm stress”

Gif­ta vid förs­ta

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Pa­ren i ”Gif­ta vid förs­ta ögon­kas­tet” har nu hun­nit en bit in i sin re­la­tion. Det är dags för dem att träf­fa sin nya part­ners släkt och vän­ner.

Det är in­te lätt att pa­ras ihop med en okänd per­son i ett äk­ten­skap. Par­te­ra­peu­ten Fre­dric Bohm föl­jer pa­ren och är djupt im­po­ne­rad över hur del­ta­gar­na han­te­rar sin spe­ci­el­la si­tu­a­tion.

– Man kanske in­te tän­ker på vil­ken enorm stress de upp­le­ver, sä­ger han.

I den på­gåen­de sä­song­en har ex­per­ter­na lärt av ti­di­ga­re om­gång­ar och lagt ett be­tyd­ligt stör­re fo­kus på att at­trak­tion ska upp­stå; bå­de på ytan och på dju­pet. Men ock­så att pa­ren ska kun­na fun­ge­ra över tid.

– Det är svårt är att få till bå­da sa­ker­na sam­ti­digt.

Hur pa­ren fun­ge­rar med si­na ma­kars fa­milj och vän­ner är ock­så en vik­tig aspekt, och det är nå­got som de får pro­va i veckans av­snitt. An­na Hed­lund

Foto: SVT

Psy­ko­lo­gen Fre­dric Bohm är im­po­ne­rad av pa­ren i ”Gif­ta vid förs­ta ögon­kas­tet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.