PO­PI­DOL PÅ LAN­DET.

Ena da­gen sjung­er Har­po ”Mo­vi­es­tar” in­för stor­publik i Tyskland, näs­ta dag trä­nar han si­na häs­tar i Slättåk­ra.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Vi är i Slättåk­ra, syd­öst om Slö­inge, i en häst­ha­ge på Vicky­by gård som ägs av Har­po och hans fru Ca­ri­na.

Har­po är popstjär­nan som fort­fa­ran­de åker runt och sjung­er si­na 70-tals­hits - som ”Mo­vi­es­tar” och ”Ho­no­lu­lu” – men även nya sång­er, och sam­ti­digt dri­ver en häst­gård. Han och Ca­ri­na har för när­va­ran­de nio häs­tar som de trä­nar, och lå­ter and­ra täv­la med på trav­ba­nor.

HAR­PO ÄR EN upp­ta­gen man, vil­ket märks när man ska bo­ka en tid för ett mö­te. Han kan sit­ta i ett plan på väg till Düs­sel­dorf och två sho­wer i Tyskland, han kan va­ra på väg till Åby trav­ba­na med en häst el­ler till ett tru­ba­dur­jobb på en vis­klubb. Men nu är vi på plats och när jag blic­kar ut över Vicky­by gård är det lätt att in­se att Har­po har nått ett mål; re­dan som barn dröm­de för­ort­skil­len, som bod­de sö­der om Sö­der i Stock­holm, om att bli bon­de.

– Jag tog tun­nel­ba­nan in till tcen­tra­len, för där kun­de man kö­pa ett an­nons­blad för lant­bru­ka­re, sä­ger Har­po och skrat­tar så att det vi­ta tom­teskäg­get fladd­rar i vin­den.

Har­pos fa­sci­na­tion in­för häs­tar är li­ka stor i dag som nå­gon­sin – det kan tyc­kas märk­ligt med tan­ke på den sto­ra smäl­len 1980. Han blev svårt ska­dad, när han satt i en täv­lings­sul­ky.

– HÄSTEN, SOM het­te Star­ter, spar­ka­de plöts­ligt bakut och träf­fa­de mig i hu­vu­det. Star­ter fast­na­de med väns­ter­be­net i sul­kyn, greps av pa­nik och fort­sat­te spar­ka mig.

Men han blev på in­tet sätt rädd för dju­ren ef­ter olyc­kan. Så fort det var möj­ligt var han ute i ha­gen igen och han skul­le ett år se­na­re de­di­ke­ra lp:n ”The fool of yes­ter­day” till Star­ter. Smäl­len or­sa­ka­de dä­re­mot en re­jäl pa­us i pop­kar­riä­ren. Har­po som ha­de tur­ne­rat runt om i Eu­ro­pa un­der he­la 70-ta­let, för­svann från sce­nen un­der näs­ta de­cen­ni­um.

– Men 1990 blev jag kon­tak­tad av en man som kun­de ord­na spel­ning­ar i Tyskland, där jag fort­fa­ran­de var väl­digt po­pu­lär. Jag bör­ja­de åka dit och upp­trä­da och tur­ne­ra­de även i Sve­ri­ge, bland an­nat med Ted Gär­destad. Jag var med vid hans sis­ta kon­sert.

HAR­PO HAR FORT­SATT att åka till Tyskland; det bru­kar bli cir­ka 20 hel­ger om året, och när vi träf­far ho­nom har han pre­cis va­rit där fy­ra hel­ger i rad. Det finns väl de som tyc­ker det är li­te tra­giskt när gam­la rock­hjäl­tar åker runt och drar si­na gam­la hits, år ef­ter år?

– Ja, men så­väl vi ar­tis­ter som publi­ken har fan­tas­tiskt ro­ligt. Mot­stån­det mot nostal­gi är stör­re i Sve­ri­ge men även här hål­ler det på att luck­ras upp. Jag upp­trä­der ibland i en pa­ketshow här hem­ma där jag re­pre­sen­te­rar 70-ta­let me­dan Claes­gö­ran He­der­ström är 60-ta­let och Her­reys 80-ta­let. Och jag har sam­ar­be­tat med Mic­ke Syd.

Han ser ut som jul­tom­ten men har två helt and­ra jobb: hästupp­fö­da­re och po­pi­dol. Har­po Svens­son som slog ige­nom med ”Mo­vi­es­tar” på 70-ta­let trap­par nu upp mu­sik­kar­riä­ren.

Bild: ROGER LARSSON

DJURISK MAGI. ”De har nå­gon un­der­lig mystik”, sä­ger Har­po Svens­son om häs­tar, här med en av si­na vän­ner på Lya Vicky­by gård i Slättåk­ra.

Bild: ROGER LARSSON

POP STAR. Har­po Svens­son är 67 år men tän­ker fort­sät­ta sjunga, till och med mer än i dag. Han bas är Vicky­by gård i Slättåk­ra där han har hit­tat hem på all­var, trots att mös­san av­slö­jar att han är upp­växt i en helt an­nan mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.