Lant­bruk.

Det finns inga djur­fa­bri­ker, vi ser var­je in­di­vid. Det skri­ver en lant­bru­ka­re som sva­rar på en in­sän­da­re.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Ing­en män­ni­ska i värl­den har djur för att de gil­lar djur­plå­ge­ri. Al­la har djur just för att de tyc­ker om djur och det gäl­ler även lant­bru­ka­re.

på ”Svensk djur­vård är bäst men in­te bra” (19/4).

DJUR. Svenskt lant­bruk lig­ger i värl­dens fram­kant när det gäl­ler djur­sköt­sel, mil­jö­med­ve­ten­het och kva­li­tét. Här är lant­bru­ket främ­jan­de för vår mil­jö, in­te tvärtom.

VÄLMÅENDE DJUR SOM trivs i sin mil­jö är säl­lan sju­ka. Man strä­var ef­ter fris­ka djur som in­te be­hö­ver be­hand­las. Att ve­te­ri­nä­ren ens par­ke­rar sin bil på går­den är en kost­nad som al­la vill und­vi­ka – även om ett sjukt djur själv­klart ska få den vård det krä­ver! Det finns inga djur­fa­bri­ker, vi ser var­je in­di­vid. Nå­got som dä­re­mot kan gö­ra vå­ra djur sju­ka är om de får bo ut­om­hus året runt. Regn, blåst, ky­la och le­ra är in­te bra för häl­san. Det bil­das lätt bak­te­ri­e­här­dar mel­lan fuk­ti­ga klö­var och i kal­la ju­ver vars spe­nar lig­ger mot kallt och blött un­der­lag. Det är som att ro­pa på bak­te­ri­er­na och sä­ga ”Väl­kom­men in”.

Där­för är djur­skydds­la­gar­na ut­for­ma­de för dju­rens bäs­ta. De får bo in­om­hus i väl ut­for­ma­de stal­lar un­der vin­ter­halv­å­ret då de an­nars mest tram­par upp le­ra i si­na ha­gar un­der den­na pe­ri­od. Tit­ta i en vin­ter­ha­ge för häs­tar om du in­te för­står vad jag me­nar.

GRI­SAR TAR LÄTT emot sjuk­do­mar från män­ni­skor och mår bäst av att kom­ma i kon­takt med så li­te av det som möj­ligt. Att främ­man­de sno­ka­re smy­ger in i stal­lar­na på nät­ter­na in­ne­bär en ökad smit­to­risk för dju­ren. Små­gri­sars skrik lå­ter li­ka högt oav­sett om de ki­vas om den bäs­ta spe­nen el­ler om de lyfts upp. Att gri­sar­na lät myc­ket i fil­men du pra­tar om be­ror tro­li­gen på att hon gick dit på nat­ten – vil­ket in­te nämns av var­ken hen­ne el­ler me­dia. Hon stör­de dem i sin sömn, klart att de blir upp­rör­da då. Kanske var det hen­nes in­trång som gjor­de att en små­gris ham­na­de i kläm un­der en upp­rörd sug­ga? El­ler så var den svag, ut­stött och tänkt att av­li­vas.

ING­EN MÄN­NI­SKA I värl­den har djur för att de gil­lar djur­plå­ge­ri. Al­la har djur just för att de tyc­ker om djur och det gäl­ler även lant­bru­ka­re, så var­för skul­le vi med­ve­tet plå­ga vå­ra djur? Vi tar hand om dem på bäs­ta sätt och ni är sä­kert väl­kom­na in att tit­ta om ni snällt ber om lov hos er närms­ta bon­de.

Lou­i­se

Bild: EMIL LANGVAD/TT

GRI­SAR. Al­la har djur just för att de tyc­ker om djur och det gäl­ler även lant­bru­ka­re, så var­för skul­le vi med­ve­tet plå­ga vå­ra djur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.